نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categorieshf:att:pa_unit
چسب مایع 3 لیتری ایزوپایپقوطی10%210,000 تومان
iso-felex %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7%db%8c
چسب مایع 900 گرمی ایزوپایپقوطی10%80,000 تومان
iso-felex %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7%db%8c
عایق رولی 10 میل ایزوپایپمترمربع10%75,900 تومان
iso-felex %d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9
عایق رولی 13 میل ایزوپایپمترمربع10%99,500 تومان
iso-felex %d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9
عایق رولی 19 میل ایزوپایپمترمربع10%138,000 تومان
iso-felex %d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9
عایق رولی 25 میل ایزوپایپمترمربع10%183,500 تومان
iso-felex %d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9
عایق رولی 6 میل ایزوپایپمترمربع10%63,300 تومان
iso-felex %d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9
عایق لوله ای 13 میل سایز 114 ایزوپایپمتر10%48,000 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 22 ایزوپایپمتر10%13,000 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 25 ایزوپایپمتر10%15,000 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 35 ایزوپایپمتر10%19,200 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 42 ایزوپایپمتر10%21,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 48 ایزوپایپمتر10%24,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 60 ایزوپایپمتر10%31,800 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 76 ایزوپایپمتر10%39,500 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 89 ایزوپایپمتر10%46,400 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 114 ایزوپایپمتر10%83,000 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 22 ایزوپایپمتر10%24,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 25 ایزوپایپمتر10%27,200 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 35 ایزوپایپمتر10%29,400 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 42 ایزوپایپمتر10%36,800 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 48 ایزوپایپمتر10%42,500 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 60 ایزوپایپمتر10%46,300 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 76 ایزوپایپمتر10%51,700 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 19 میل سایز 89 ایزوپایپمتر10%61,500 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-19-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 114 ایزوپایپمتر10%42,000 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 15 ایزوپایپمتر10%6,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 18 ایزوپایپمتر10%7,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 22 ایزوپایپمتر10%8,600 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 25 ایزوپایپمتر10%10,000 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 32 ایزوپایپمتر10%11,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 35 ایزوپایپمتر10%13,200 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 42 ایزوپایپمتر10%14,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 48 ایزوپایپمتر10%17,300 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 60 ایزوپایپمتر10%20,900 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 76 ایزوپایپمتر10%30,000 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 89 ایزوپایپمتر10%32,400 تومان
iso-felex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
نوار چسب درزگیر 3 سانت ایزوپایپحلقه10%37,000 تومان
iso-felex %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87
نوار چسب درزگیر 5 سانت ایزوپایپحلقه10%49,000 تومان
iso-felex %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87
نوار عایق بندی 3 میل 5 سانتی ایزوپایپحلقه10%48,000 تومان
iso-felex %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87
نوار عایق بندی 5 میل 5 سانتی ایزوپایپحلقه10%98,000 تومان
iso-felex %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87
این مطلب چقدر برای شما مفید بود ؟