نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categories
اورینگ 16 بی تی اسعدد20%400 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
اورینگ 20 بی تی اسعدد20%660 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
اورینگ 25 بی تی اسعدد20%820 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
اورینگ 32 بی تی اسعدد20%1,100 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بست لوله 16 بی تی اسعدد20%430 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بست لوله 20 بی تی اسعدد20%460 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بست لوله 25 بی تی اسعدد20%530 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بست لوله 32 بی تی اسعدد20%1,050 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بست لوله دوقلو 16 بی تی اسعدد20%750 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بست لوله دوقلو 20 بی تی اسعدد20%760 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بست لوله دوقلو 25 بی تی اسعدد20%930 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن پرسی 16 بی تی اسعدد20%27,940 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن پرسی 20 بی تی اسعدد20%37,730 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن پرسی 25 بی تی اسعدد20%56,530 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن پرسی 32 بی تی اسعدد20%79,130 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن تبدیل پرسی 16×20 بی تی اسعدد20%33,040 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن تبدیل پرسی 16×25 بی تی اسعدد20%46,850 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن تبدیل پرسی 16×32 بی تی اسعدد20%53,860 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن تبدیل پرسی 20×25 بی تی اسعدد20%52,940 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن تبدیل پرسی 20×32 بی تی اسعدد20%54,370 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن تبدیل پرسی 25×32 بی تی اسعدد20%66,450 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن تبدیل کوپلی 16×20 بی تی اسعدد20%51,150 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن تبدیل کوپلی 16×25 بی تی اسعدد20%60,880 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن تبدیل کوپلی 16×32 بی تی اسعدد20%105,200 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن تبدیل کوپلی 20×25 بی تی اسعدد20%67,330 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن تبدیل کوپلی 20×32 بی تی اسعدد20%110,050 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن تبدیل کوپلی 25×32 بی تی اسعدد20%114,070 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ پرسی 1/2×16 بی تی اسعدد20%33,780 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ پرسی 1/2×20 بی تی اسعدد20%36,770 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ پرسی 1/4 1×32 بی تی اسعدد20%129,800 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ پرسی 1×25 بی تی اسعدد20%81,850 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ پرسی 1×32 بی تی اسعدد20%92,350 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ پرسی 3/4×16 بی تی اسعدد20%50,770 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ پرسی 3/4×20 بی تی اسعدد20%48,070 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ پرسی 3/4×25 بی تی اسعدد20%58,960 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن توپیچ کوپلی 1/2×16 بی تی اسعدد20%29,280 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ کوپلی 1/2×20 بی تی اسعدد20%35,350 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ کوپلی 1/2×25 بی تی اسعدد20%68,630 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ کوپلی 1×25 بی تی اسعدد20%87,650 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ کوپلی 1×32 بی تی اسعدد20%96,240 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ کوپلی 3/4×16 بی تی اسعدد20%45,000 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ کوپلی 3/4×20 بی تی اسعدد20%45,580 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن توپیچ کوپلی 3/4×25 بی تی اسعدد20%51,590 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ پرسی 1/2×16 بی تی اسعدد20%25,020 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 1/2×20 بی تی اسعدد20%34,460 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 1/2×25 بی تی اسعدد20%49,170 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 1/4 1×32 بی تی اسعدد20%128,050 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 1×25 بی تی اسعدد20%77,920 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 1×32 بی تی اسعدد20%84,220 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 3/4×16 بی تی اسعدد20%41,520 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 3/4×20 بی تی اسعدد20%46,520 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ پرسی 3/4×25 بی تی اسعدد20%56,400 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3 bts
بوشن روپیچ کوپلی 1/2×16 بی تی اسعدد20%27,280 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 1/2×20 بی تی اسعدد20%37,180 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 1/2×25 بی تی اسعدد20%54,020 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 1/4 1×32 بی تی اسعدد20%118,730 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 1×25 بی تی اسعدد20%84,520 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 1×32 بی تی اسعدد20%85,760 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 3/4×16 بی تی اسعدد20%41,780 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 3/4×20 بی تی اسعدد20%44,400 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن روپیچ کوپلی 3/4×25 بی تی اسعدد20%56,140 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن کوپلی 16 بی تی اسعدد20%42,390 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن کوپلی 20 بی تی اسعدد20%55,530 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن کوپلی 25 بی تی اسعدد20%85,180 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
بوشن کوپلی 32 بی تی اسعدد20%130,070 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
پایه و بست کلکتور 11/4*1 بی تی اسعدد20%22,500 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
پایه و بست کلکتور 2*11/2 بی تی اسعدد20%22,500 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
جعبه کلکتور 45 بی تی اسعدد20%414,000 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
جعبه کلکتور 45*95 بی تی اسعدد20%811,000 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
جعبه کلکتور 65*45 بی تی اسعدد20%530,000 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
جعبه کلکتور ویژه 100*50 بی تی اسعدد20%960,000 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
جعبه کلکتور ویژه 50 بی تی اسعدد20%650,000 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
جعبه کلکتور ویژه 75*50 بی تی اسعدد20%799,000 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه استیل اتصال پرسی 16 بی تی اسعدد20%6,880 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه استیل اتصال پرسی 20 بی تی اسعدد20%10,180 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه استیل اتصال پرسی 25 بی تی اسعدد20%19,400 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه استیل اتصال پرسی 32 بی تی اسعدد20%23,230 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه برنجی اتصال کوپلی 16 بی تی اسعدد20%3,000 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه برنجی اتصال کوپلی 20 بی تی اسعدد20%4,300 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه برنجی اتصال کوپلی 25 بی تی اسعدد20%8,300 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
حلقه برنجی اتصال کوپلی 32 بی تی اسعدد20%9,700 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 1 بی تی اسعدد20%4,200 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 1/2 بی تی اسعدد20%940 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 3/4 بی تی اسعدد20%2,530 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 1 بی تی اسعدد20%4,200 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 1/2 بی تی اسعدد20%940 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 3/4 بی تی اسعدد20%2,530 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پرسی 16 بی تی اسعدد20%18,460 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پرسی 20 بی تی اسعدد20%26,710 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پرسی 25 بی تی اسعدد20%29,350 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پرسی 32 بی تی اسعدد20%44,480 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پلاستیکی رزوه دار 1 بی تی اسعدد20%2,280 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پلاستیکی رزوه دار 1/2 بی تی اسعدد20%1,140 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش پلاستیکی رزوه دار 3/4 بی تی اسعدد20%1,650 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور 1 بی تی اسعدد20%27,140 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور 11/2 بی تی اسعدد20%66,410 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور 11/4 بی تی اسعدد20%43,570 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور 2 بی تی اسعدد20%117,460 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور 3/4 بی تی اسعدد20%20,200 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 1 بی تی اسعدد20%27,140 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 11/2 بی تی اسعدد20%66,410 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 11/4 بی تی اسعدد20%43,570 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 2 بی تی اسعدد20%117,460 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش توپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 3/4 بی تی اسعدد20%20,200 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور 1 بی تی اسعدد20%26,950 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور 11/2 بی تی اسعدد20%53,770 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور 11/4 بی تی اسعدد20%46,950 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور 2 بی تی اسعدد20%108,350 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور 3/4 بی تی اسعدد20%23,750 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور با پیچ تخلیه هوا 1 بی تی اسعدد20%31,730 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور با پیچ تخلیه هوا 11/4 بی تی اسعدد20%47,280 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 1 بی تی اسعدد20%26,950 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 11/2 بی تی اسعدد20%53,770 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 11/4 بی تی اسعدد20%46,950 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 2 بی تی اسعدد20%108,350 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
درپوش روپیچ کلکتور با سوراخ هواگیری 3/4 بی تی اسعدد20%23,750 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه پرسی 16 بی تی اسعدد20%41,520 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه پرسی 20 بی تی اسعدد20%52,540 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه پرسی 25 بی تی اسعدد20%77,380 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه پرسی 32 بی تی اسعدد20%100,500 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه کوپلی 16 بی تی اسعدد20%55,040 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه کوپلی 20 بی تی اسعدد20%62,210 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه کوپلی 25 بی تی اسعدد20%106,600 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو 90 درجه کوپلی 32 بی تی اسعدد20%156,000 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو چپقی رزوه ای 1 بی تی اسعدد20%64,660 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو چپقی رزوه ای 1/2 بی تی اسعدد20%27,550 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو چپقی رزوه ای 3/4 بی تی اسعدد20%42,700 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری توپیچ 1*1/2 بی تی اسعدد20%49,400 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری روپیچ 1 توپیچ 1/2 بی تی اسعدد20%49,700 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ پرسی 1/2×16 بی تی اسعدد20%37,380 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ پرسی 1/2×20 بی تی اسعدد20%49,160 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ پرسی 1×25 بی تی اسعدد20%97,400 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ پرسی 1×32 بی تی اسعدد20%103,370 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ پرسی 3/4×20 بی تی اسعدد20%54,900 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ پرسی 3/4×25 بی تی اسعدد20%70,680 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ رزوه ای 1/2 بی تی اسعدد20%21,460 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ رزوه ای 3/4 بی تی اسعدد20%32,840 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ کوپلی 1/2×16 بی تی اسعدد20%45,060 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ کوپلی 1/2×20 بی تی اسعدد20%49,230 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ کوپلی 1×25 بی تی اسعدد20%68,580 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ کوپلی 1×32 بی تی اسعدد20%125,840 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ کوپلی 3/4×20 بی تی اسعدد20%55,310 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ کوپلی 3/4×25 بی تی اسعدد20%68,330 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو روپیچ مهره ماسوره ای پرسی 1/2*16 بی تی اسعدد20%78,670 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی 1/2*16 بی تی اسعدد20%54,240 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار تو پیچ پرسی 1/2*20 بی تی اسعدد20%62,380 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*16 بی تی اسعدد20%54,150 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*20 بی تی اسعدد20%74,930 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*16 بی تی اسعدد20%60,250 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*20 بی تی اسعدد20%73,260 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*16 بی تی اسعدد20%61,950 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*20 بی تی اسعدد20%67,030 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی پرسی 1/2×16 بی تی اسعدد20%44,980 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی پرسی 1/2×20 بی تی اسعدد20%51,770 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی پرسی 1×25 بی تی اسعدد20%83,790 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی پرسی 1×32 بی تی اسعدد20%103,880 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی پرسی 3/4×20 بی تی اسعدد20%61,850 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی پرسی 3/4×25 بی تی اسعدد20%56,900 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی کوپلی 1/2×16 بی تی اسعدد20%45,070 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی کوپلی 1/2×20 بی تی اسعدد20%49,140 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی کوپلی 1×25 بی تی اسعدد20%98,400 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی کوپلی 1×32 بی تی اسعدد20%125,120 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی کوپلی 3/4×20 بی تی اسعدد20%58,790 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی چپقی کوپلی 3/4×25 بی تی اسعدد20%72,380 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی دیواری پرسی 1/2×16 بی تی اسعدد20%32,900 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی دیواری پرسی 1/2×20 بی تی اسعدد20%45,000 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی دیواری پرسی 1×32 بی تی اسعدد20%111,170 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی دیواری پرسی 3/4×25 بی تی اسعدد20%98,940 تومان
bts %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی دیواری کوپلی 1/2×16 بی تی اسعدد20%42,900 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی دیواری کوپلی 1/2×20 بی تی اسعدد20%54,370 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
زانویی دیواری کوپلی 3/4×25 بی تی اسعدد20%89,540 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سرشیلنگی شیرحیاط 1/2 بی تی اسعدد20%8,800 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سرشیلنگی شیرحیاط 3/4 بی تی اسعدد20%14,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راه 90 صفحه دار روپیچ پرسی 16*3/4*16 بی تی اسعدد20%76,580 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راه 90 صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/4*20 بی تی اسعدد20%94,700 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راه توپیچ انتهای کلکتور روپیچ 1 توپیچ 1/2 بی تی اسعدد20%63,680 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راه روپیچ انتهای کلکتور روپیچ 1 توپیچ 1/2 بی تی اسعدد20%64,500 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 دیواری پرسی 16*1/2*16 بی تی اسعدد20%76,040 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 دیواری پرسی 20*1/2*20 بی تی اسعدد20%96,970 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*16 بی تی اسعدد20%74,350 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ پرسی 20*1/2*20 بی تی اسعدد20%87,590 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 بی تی اسعدد20%73,400 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 بی تی اسعدد20%90,170 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 صفحه دار روپیچ پرسی 16*3/4*16 بی تی اسعدد20%78,260 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 180 صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/4*20 بی تی اسعدد20%94,450 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری پرسی 16×1/2×16 بی تی اسعدد20%46,800 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری پرسی 20×1/2×20 بی تی اسعدد20%66,600 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری تبدیل پرسی 16×1/2×20 بی تی اسعدد20%66,000 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری تبدیل پرسی 20*1/2*16 بی تی اسعدد20%66,200 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری تبدیل کوپلی 16×1/2×20 بی تی اسعدد20%73,110 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری تبدیل کوپلی 20×1/2×16 بی تی اسعدد20%73,030 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری کوپلی 16×1/2×16 بی تی اسعدد20%61,060 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 دیواری کوپلی 20×1/2×20 بی تی اسعدد20%73,120 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*16 بی تی اسعدد20%74,350 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی 20*1/2*20 بی تی اسعدد20%87,590 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 بی تی اسعدد20%99,600 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 بی تی اسعدد20%124,540 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی 90 صفحه دار روپیچ کوپلی 16*3/4*16 بی تی اسعدد20%104,160 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی پرسی 16 بی تی اسعدد20%47,640 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی پرسی 20 بی تی اسعدد20%62,240 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی پرسی 25 بی تی اسعدد20%117,320 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی پرسی 32 بی تی اسعدد20%149,900 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 16×16×20 بی تی اسعدد20%52,940 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 16×16×25 بی تی اسعدد20%79,000 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 16×20×16 بی تی اسعدد20%66,590 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 16×20×20 بی تی اسعدد20%70,600 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 16×20×25 بی تی اسعدد20%86,900 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 16×25×16 بی تی اسعدد20%102,200 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 16×25×25 بی تی اسعدد20%114,170 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 20×16×20 بی تی اسعدد20%54,000 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 20×16×25 بی تی اسعدد20%79,320 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 20×20×25 بی تی اسعدد20%90,760 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 20×25×16 بی تی اسعدد20%102,090 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 20×25×20 بی تی اسعدد20%106,740 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 20×25×32 بی تی اسعدد20%121,180 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 25×16×25 بی تی اسعدد20%77,430 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 25×20×25 بی تی اسعدد20%99,780 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 25×20×32 بی تی اسعدد20%120,900 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 25×25×20 بی تی اسعدد20%114,650 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 25×25×32 بی تی اسعدد20%121,530 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 32×16×25 بی تی اسعدد20%105,640 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 32×16×32 بی تی اسعدد20%119,470 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 32×20×32 بی تی اسعدد20%122,030 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل پرسی 32×25×32 بی تی اسعدد20%136,470 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 16×16×20 بی تی اسعدد20%53,100 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 16×16×25 بی تی اسعدد20%104,000 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 16×20×16 بی تی اسعدد20%54,010 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 16×20×20 بی تی اسعدد20%77,150 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 16×20×25 بی تی اسعدد20%94,200 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 20×16×20 بی تی اسعدد20%78,420 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 20×16×25 بی تی اسعدد20%100,620 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 20×20×25 بی تی اسعدد20%96,660 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 25×16×25 بی تی اسعدد20%110,700 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 25×20×25 بی تی اسعدد20%101,580 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 25×25×32 بی تی اسعدد20%153,340 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 32×16×32 بی تی اسعدد20%163,150 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 32×20×32 بی تی اسعدد20%175,280 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی تبدیل کوپلی 32×25×32 بی تی اسعدد20%202,730 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 16×1/2×16 بی تی اسعدد20%60,270 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 20×1/2×20 بی تی اسعدد20%74,700 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 20×3/4×20 بی تی اسعدد20%91,900 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 25×1/2×25 بی تی اسعدد20%97,300 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 25×1×25 بی تی اسعدد20%134,000 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 25×3/4×25 بی تی اسعدد20%125,650 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 32×1×32 بی تی اسعدد20%178,750 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ پرسی 32×3/4×32 بی تی اسعدد20%146,410 تومان
bts %d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ رزوه‌ای 1/2 بی تی اسعدد20%50,280 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ کوپلی 16*1/2*16 بی تی اسعدد20%77,130 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ کوپلی 20*1/2*20 بی تی اسعدد20%79,000 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ کوپلی 25*1/2*25 بی تی اسعدد20%126,150 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ کوپلی 25*3/4*25 بی تی اسعدد20%139,610 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی توپیچ کوپلی 32*1*32 بی تی اسعدد20%188,520 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی روپیچ رزوه‌ای 1 بی تی اسعدد20%74,870 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی روپیچ رزوه‌ای 1/2 بی تی اسعدد20%25,050 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی روپیچ رزوه‌ای 3/4 بی تی اسعدد20%43,550 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کلکتور 1 بی تی اسعدد20%109,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کلکتور 11/2 بی تی اسعدد20%324,300 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کلکتور 11/4 بی تی اسعدد20%178,700 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کلکتور 2 بی تی اسعدد20%501,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کوپلی 16 بی تی اسعدد20%62,830 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کوپلی 20 بی تی اسعدد20%89,720 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کوپلی 25 بی تی اسعدد20%122,270 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی کوپلی 32 بی تی اسعدد20%204,900 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی180 دیواری کوپلی 16×1/2×16 بی تی اسعدد20%68,400 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
سه راهی180 دیواری کوپلی 20×1/2×20 بی تی اسعدد20%78,150 تومان
bts %da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1 بی تی اسعدد20%141,600 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1/2 بی تی اسعدد20%59,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 3/4 بی تی اسعدد20%77,900 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر حیاطی 1 بی تی اسعدد20%165,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر حیاطی 1/2 بی تی اسعدد20%58,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر حیاطی 3/4 بی تی اسعدد20%104,600 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته پروانه ای 1 بی تی اسعدد20%139,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته پروانه ای 1/2 بی تی اسعدد20%57,700 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته پروانه ای 11/4 بی تی اسعدد20%247,400 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته پروانه ای 3/4 بی تی اسعدد20%71,800 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 1 بی تی اسعدد20%125,700 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 1/2 بی تی اسعدد20%44,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 11/2 بی تی اسعدد20%434,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 11/4 بی تی اسعدد20%240,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 2 بی تی اسعدد20%584,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 21/2 بی تی اسعدد20%2,000,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 3 بی تی اسعدد20%2,960,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 3/4 بی تی اسعدد20%67,700 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر دسته گازی 4 بی تی اسعدد20%5,528,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر زانویی کوپلی 1*25 بی تی اسعدد20%125,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر زانویی کوپلی 1*32 بی تی اسعدد20%179,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر زانویی کوپلی 3/4*25 بی تی اسعدد20%105,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار 1*25 بی تی اسعدد20%141,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر زانویی کوپلی مهره ماسوره دار 1*32 بی تی اسعدد20%196,400 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر صافی دار توپیچ دسته پروانه ای 1 بی تی اسعدد20%227,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر صافی دار توپیچ دسته پروانه ای 3/4 بی تی اسعدد20%127,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر صافی دار توپیچ گازی 1 بی تی اسعدد20%227,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر صافی دار توپیچ گازی 3/4 بی تی اسعدد20%127,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور کوپلی 1*25 بی تی اسعدد20%103,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور کوپلی 1*32 بی تی اسعدد20%130,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور کوپلی 1/2*16 بی تی اسعدد20%39,100 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور کوپلی 1/2*20 بی تی اسعدد20%45,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور کوپلی 3/4*20 بی تی اسعدد20%57,400 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور کوپلی 3/4*25 بی تی اسعدد20%68,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور مهره ماسوره ای پرسی 1*25 بی تی اسعدد20%115,400 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور مهره ماسوره ای پرسی 1/2*16 بی تی اسعدد20%48,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور مهره ماسوره ای پرسی 1/2*20 بی تی اسعدد20%58,700 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور مهره ماسوره ای پرسی 3/4*20 بی تی اسعدد20%69,700 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر کلکتور مهره ماسوره ای پرسی 3/4*25 بی تی اسعدد20%93,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر مساوی کوپلی 16 بی تی اسعدد20%66,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر مساوی کوپلی 20 بی تی اسعدد20%78,900 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر مساوی کوپلی 25 بی تی اسعدد20%136,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر مهره ماسوره دار توپیچ 1 روپیچ 3/4 بی تی اسعدد20%190,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر مهره ماسوره دار توپیچ 11/4 روپیچ 1 بی تی اسعدد20%310,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ 1 بی تی اسعدد20%195,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر مهره ماسوره دار توپیچ روپیچ 11/4 بی تی اسعدد20%315,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیر هواگیری 1/8 بی تی اسعدد20%6,370 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرپیسوار 1/2 بی تی اسعدد20%34,800 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرپیسوار 3/4*1/2 بی تی اسعدد20%34,800 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرتبدیل کوپلی 16*20 بی تی اسعدد20%77,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرتوپی توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 1 بی تی اسعدد20%137,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرتوپی توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 1/2 بی تی اسعدد20%52,700 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرتوپی توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 11/4 بی تی اسعدد20%241,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرتوپی توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 3/4 بی تی اسعدد20%68,200 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرتوپی مینی 1/2 بی تی اسعدد20%31,400 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرتوپی مینی 3/4 بی تی اسعدد20%45,700 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرحیاطی زاویه دار 1/2 بی تی اسعدد20%58,000 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرحیاطی زاویه دار 1/2 بی تی اسعدد20%104,600 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرحیاطی زاویه دار 1/2 بی تی اسعدد20%165,500 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرصافی دار توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 1 بی تی اسعدد20%242,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرصافی دار توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 3/4 بی تی اسعدد20%137,800 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرصافی دار توپیچ روپیچ گازی 1 بی تی اسعدد20%242,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرصافی دار توپیچ روپیچ گازی 3/4 بی تی اسعدد20%137,800 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
شیرلباسشویی 1/2 بی تی اسعدد20%42,300 تومان
bts %d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
صفحه نصب تک 63 م م بی تی اسعدد20%1,800 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
صفحه نصب رادیاتوری 500 م م بی تی اسعدد20%10,770 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
صفحه نصب زیر پکیج بی تی اسعدد20%9,190 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
صفحه نصب زیرظرفشویی 280 بی تی اسعدد20%5,280 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
صفحه نصب شیر مخلوط 153 م م بی تی اسعدد20%3,960 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
صفحه نصب قوس دار 280 م م بی تی اسعدد20%5,430 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
فوم لوله 16 بی تی اسعدد20%1,500 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
فوم لوله 20 بی تی اسعدد20%1,840 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
فوم لوله 25 بی تی اسعدد20%2,420 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
فوم لوله 32 بی تی اسعدد20%3,100 تومان
bts %d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%2,190,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%3,456,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%526,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%1,686,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%746,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%4,040,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%816,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%1,693,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%1,156,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 10 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%2,680,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 11 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%578,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 12 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%631,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%438,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%691,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%105,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%337,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%149,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 1/2*3/4 بی تی اسعدد20%89,440 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%808,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%163,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%338,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%231,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 2 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%536,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%657,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%1,036,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%157,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%505,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%223,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 1/2*3/4 بی تی اسعدد20%134,160 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%1,212,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%244,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%507,900 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%346,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 3 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%804,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%876,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%1,382,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%210,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%674,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%298,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 1/2*3/4 بی تی اسعدد20%178,880 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%1,616,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%326,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%677,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%462,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 4 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%1,072,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%1,095,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%1,728,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%263,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%843,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%373,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 1/2*3/4 بی تی اسعدد20%223,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%2,020,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%408,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%846,500 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%578,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 5 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%1,340,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%1,314,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%2,073,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%315,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%1,011,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%447,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%2,424,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%489,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%1,015,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%693,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 6 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%1,608,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%1,533,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%2,419,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%368,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%1,180,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%522,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%2,828,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%571,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%1,185,100 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%809,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 7 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%1,876,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%1,752,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%2,764,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%420,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%1,348,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%596,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%3,232,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%652,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%1,354,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%924,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 8 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%2,144,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 1*11/2 بی تی اسعدد20%1,971,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 1*2 بی تی اسعدد20%3,110,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%473,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 1/2*11/2 بی تی اسعدد20%1,517,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%671,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 11/4*2 بی تی اسعدد20%3,636,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 3/4*1 بی تی اسعدد20%734,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 3/4*11/2 بی تی اسعدد20%1,523,700 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 3/4*11/4 بی تی اسعدد20%1,040,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور 9 انشعابی 3/4*2 بی تی اسعدد20%2,412,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 10 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%526,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 10 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%746,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 11 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%578,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 11 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%820,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 12 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%631,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 12 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%895,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 2 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%105,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 2 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%149,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 3 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%157,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 3 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%223,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 4 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%210,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 4 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%298,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 5 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%263,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 5 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%373,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 6 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%315,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 6 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%447,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 7 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%368,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 7 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%522,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 8 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%420,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 8 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%596,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 9 انشعابی 1/2*1 بی تی اسعدد20%473,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور پله ای 9 انشعابی 1/2*11/4 بی تی اسعدد20%671,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 10 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%826,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 10 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%905,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 2 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%165,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 2 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%181,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 3 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%247,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 3 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%271,500 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 4 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%330,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 4 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%362,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 5 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%413,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 5 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%452,500 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 6 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%495,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 6 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%543,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 7 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%578,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 7 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%633,500 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 8 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%660,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 8 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%724,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 9 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%743,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر سرخود 9 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%814,500 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 10 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%917,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 10 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%978,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 2 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%183,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 2 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%195,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 3 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%275,100 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 3 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%293,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 4 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%366,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 4 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%391,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 5 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%458,500 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 5 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%489,000 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 6 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%550,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 6 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%586,800 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 7 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%641,900 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 7 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%684,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 8 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%733,600 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 8 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%782,400 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 9 انشعابی 16*1 بی تی اسعدد20%825,300 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
کلکتور شیر مونتاژ 9 انشعابی 20*1 بی تی اسعدد20%880,200 تومان
bts %da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
لوله 16 بی تی اسمتر20%10,250 تومان
bts %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
لوله 20 بی تی اسمتر20%17,550 تومان
bts %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
لوله 25 بی تی اسمتر20%32,360 تومان
bts %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
لوله 32 بی تی اسمتر20%46,740 تومان
bts %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
مغری روپیچ توپیچ 1/2 بی تی اسعدد20%15,860 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
مغزی بلند رزوه ا ی 50 م م بی تی اسعدد20%24,250 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3
مغزی تبدیل توپیچ 1/2×1 بی تی اسعدد20%39,430 تومان
bts %d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3

لوله و اتصالات پنج لایه بی تی اس (بهتراشان)

[“معرفی شرکت بهتراشان”]شرکت بهتراشان سپاهان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شیرآلات، اتصالات، لوله‌های پنج‌لایه و قطعات برنجی در سطح ایران و منطقه در گروه صنایع “بی‌ تی ‌اس” در حال فعالیت است.
محصولات بهتراشان سپاهان محدوده وسیعی از نیازهای کاربران در صنعت ساختمان و تأسیسات را پوشش می‌دهد. این محصولات عبارت‌اند از:

  • اتصالات پرسی لوله‌های چندلایه بی تی اس
  • اتصالات کوپلی لوله‌های چندلایه بی تی اس
  • اتصالات رزوه‌ای برنجی بی تی اس
  • کلکتورهای آبرسانی و سرمایشی – گرمایشی بی تی اس
  • شیرآلات استاندارد بی تی اس
  • انواع شیرهای کلکتوری بی تی اس
  • اتصالات سیستم‌های گرمایش رادیاتوری بی تی اس
  • سیستم گرمایش از کف بی تی اس
  • شیرآلات خاص برنجی بی تی اس
  • انواع لوله‌های پنج لایه و لوازم جانبی مربوطه بی تی اس

دانش فنی متخصصین شرکت بهتراشان سپاهان به همراه امکانات سخت‌افزاری با فن‌آوری بالا و متنوع همچون  ترانسفرماشین‌ها، انواع پرس‌های فورج، پرس‌های آرایش، خطوط مونتاژ، سیستم اتوماتیک آبکاری و … مجموعه بهتراشان سپاهان را قادر ساخته است محصولات با کیفیت بسیار بالا و گسترده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولید نماید.
این شرکت با بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های تخصصی خود، محصولات تولیدی را همواره مورد تست و ارزیابی قرار داده تا بدین وسیله از انطباق کامل محصول تولیدی با استانداردهای ملی و بین‌المللی مطمئن گردد. این شرکت افتخار دارد که به عنوان اولین دارنده استاندارد ملی ایران در زمینه اتصالات لوله‌های پنج‌لایه شناخته شود.
تمامی این امکانات و فناوری‌ها برای تحقق شعار کیفیت میلیونی به خدمت در آمده تا این اطمینان خاطر را در مصرف‌کننده ایجاد کند که همواره با “بی‌ تی‌ اس” می‌توانید کیفیت را در مقیاس میلیونی تجربه کنید.

ضمانت نامه

بدون‌شک اطمینان خاطر از مصرف کالایی که قرار است سال‌ها در خانه، محل کار، ساختمان، فروشگاه و حتی در کارخانه‌ی شما قرار گیرد، بیشتر از هر چیز دیگری دارای اهمیت است. در این راستا پارامترهایی چون کیفیت محصول، رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و گذراندن آزمون‌های سخت گیرانه باعث جلب اعتماد و اطمینان شما می‌شود. همگام با رعایت کیفیت در میلیون‌ها قطعه‌ی ساخت “بی‌ تی‌ اس”، ما معتقدیم که بایستی مصرف‌کنندگان با آسایش هر چه بیشتر به استفاده از محصولات ما بپردازند. به همین دلیل شرایط مناسبی جهت گارانتی طولانی مدت محصولات “بی‌ تی‌ اس” و تحت پوشش بیمه‌های معتبر پیش‌بینی شده‌است که جزئیات آن را می‌توانید از طریق واحد خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری “بی‌ تی‌ اس” جویا شوید.

بهتراشان دارای 10 سال گارانتی می باشد.

[“آشنایی محصولات بهتراشان”]محصولات بهتراشان شامل اقلام زیر میباشد :

1 – اتصالات پرسی : شامل بوشن ، بوشن روپیچ بوشن توپیچ بوشن تبدیلی زانو زانو توپیچ ( چپقی ) زانو روپیچ  زانو دیواری تو پیچ ( خاردار ) زانو روپیچ مهره ماسوره ای زانو صفحه دار روپیچ زانو صفحه دار توپیچ سراه ( سه راه ) سراه تبدیلی سراهی توپیچ سراه دیواری ( خار دار ) سراه صفحه دار روپیچ سه راه صفحه دار تو پیچ زانو سراه دیواری زانو سراه تبدیلی دیواری زانو سراه صفحه دار رو پیچ زانو سراه صفحه دار توپیچ در سایز های 16 20 25 32 موجود است

2 – اتصالات کوپلی : شامل بوشن ، بوشن روپیچ بوشن توپیچ بوشن تبدیلی زانو زانو توپیچ ( چپقی ) زانو روپیچ  زانو دیواری تو پیچ ( خاردار )  زانو صفحه دار توپیچ سراه ( سه راه ) سراه تبدیلی سراهی توپیچ سراه دیواری ( خار دار ) سراه صفحه دار روپیچ سه راه صفحه دار تو پیچ زانو سراه دیواری زانو سراه تبدیلی دیواری زانو سراه صفحه دار رو پیچ سراه 90 درجه صفحه دار توپیچ در سایز های 16 20 25 32 موجود است

3 – شیرآلات : شیر کلکتوری کوپلی شیر کلکتوری مهره ماسوره ای پرسی شیر زانویی کوپلی شیر مساوی کوپلی شیر تبدیلی کوپلی شیر پکیجی روپیچ شیر هواگیری شیر گازی ( توپی ) مهره ماسوره مخصوص شیر کلکتوری

4 – انواع کلکتور : کلکتور طرح BTS سایز 1 اینچ 1/4 – 1 اینچ 3/4 اینچ درپوش کلکتور کلکتور شیر سر خود کلکتور مونتاژ شده

5 – لوازم جانبی : صفحه نصب صفحه نصب قوس دار بست خاردار جعبه کلکتور پایه کلکتور بست کلکتور درپوش پایه بلند درپوش رزوه دار فوم لوله

6 – اتصالات رزوهای : شامل زانویی مغزی مغزی تبدیلی مغزی بلند رزوه ای 50 میلیمتر زانو روپیچ زانو چپقی زانو چپقی رزوه ای مخصوص هواگیری سراهی رزوه ای واسط روپیچ تو پیچ 1/2 اینچ

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود ؟