نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categories
اورینگ 1 نیوپایپعدد21%1,150 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 1/2 نیوپایپعدد21%470 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 16 نیوپایپعدد21%370 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 20 نیوپایپعدد21%620 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 25 نیوپایپعدد21%780 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 32 نیوپایپعدد21%1,040 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 40 نیوپایپعدد21%1,100 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 50 نیوپایپعدد21%1,670 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
اورینگ 63 نیوپایپعدد21%2,920 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست خاردار لوله 16 نیوپایپعدد21%139 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست زوج لوله 16 نیوپایپعدد21%782 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست زوج لوله 20 نیوپایپعدد21%772 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست زوج لوله 25 نیوپایپعدد21%884 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست کلکتور 1 نیوپایپعدد21%770 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست کلکتور 11/2 نیوپایپعدد21%950 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست کلکتور 11/4 نیوپایپعدد21%940 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست کلکتور 3/4 نیوپایپعدد21%670 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست لوله 16 نیوپایپعدد21%413 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست لوله 20 نیوپایپعدد21%474 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست لوله 25 نیوپایپعدد21%548 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست لوله 32 نیوپایپعدد21%983 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بست لوله 40 نیوپایپعدد21%1,371 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن پرسی 16 نیوپایپعدد21%26,610 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن پرسی 20 نیوپایپعدد21%35,930 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن پرسی 25 نیوپایپعدد21%53,840 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن پرسی 32 نیوپایپعدد21%75,360 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن پرسی 40 نیوپایپعدد21%285,460 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن پرسی 50 نیوپایپعدد21%469,900 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن پرسی 63 نیوپایپعدد21%740,910 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 16×20 نیوپایپعدد21%31,470 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 16×25 نیوپایپعدد21%44,620 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 20×25 نیوپایپعدد21%50,420 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 20×32 نیوپایپعدد21%51,780 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 25×32 نیوپایپعدد21%63,290 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 25×40 نیوپایپعدد21%246,780 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 32×40 نیوپایپعدد21%267,720 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 32×50 نیوپایپعدد21%288,250 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 40×50 نیوپایپعدد21%319,210 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 40×63 نیوپایپعدد21%621,320 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل پرسی 50×63 نیوپایپعدد21%658,850 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل کوپلی 16×20 نیوپایپعدد21%48,700 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل کوپلی 16×25 نیوپایپعدد21%57,980 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل کوپلی 20×25 نیوپایپعدد21%64,120 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن تبدیل کوپلی 25×32 نیوپایپعدد21%108,640 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 1/2×16 نیوپایپعدد21%32,170 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 1/2×20 نیوپایپعدد21%35,020 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 1/4 1×32 نیوپایپعدد21%168,530 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 1×25 نیوپایپعدد21%77,950 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 1×32 نیوپایپعدد21%87,950 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 11/2*40 نیوپایپعدد21%374,780 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 11/2*50 نیوپایپعدد21%464,010 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 2*63 نیوپایپعدد21%788,610 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 3/4×20 نیوپایپعدد21%45,780 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن توپیچ پرسی 3/4×25 نیوپایپعدد21%56,150 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 1/2×16 نیوپایپعدد21%23,830 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 1/2×20 نیوپایپعدد21%32,820 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 1/2×25 نیوپایپعدد21%46,830 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 1/4 1×32 نیوپایپعدد21%150,720 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 1×25 نیوپایپعدد21%74,210 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 1×32 نیوپایپعدد21%80,210 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 11/2*50 نیوپایپعدد21%464,600 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 11/4*40 نیوپایپعدد21%371,910 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 2*63 نیوپایپعدد21%732,930 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 3/4×20 نیوپایپعدد21%44,300 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن روپیچ پرسی 3/4×25 نیوپایپعدد21%53,710 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن کوپلی 16 نیوپایپعدد21%40,370 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن کوپلی 20 نیوپایپعدد21%52,890 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن کوپلی 25 نیوپایپعدد21%81,120 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
بوشن کوپلی 32 نیوپایپعدد21%123,880 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
پایه جعبه کلکتور نیوپایپعدد21%13,200 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
پایه شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز 1 نیوپایپعدد21%639,080 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
پایه شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز 1/2 نیوپایپعدد21%421,830 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
پیچ هواگیری دستی نیوپایپعدد21%6,860 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ 3/4×1 نیوپایپعدد21%35,310 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ 3/4×1/2 نیوپایپعدد21%18,260 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1/2 1×1 نیوپایپعدد21%44,740 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1/2 1×11/4 نیوپایپعدد21%51,220 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1/2×3/4 نیوپایپعدد21%27,720 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1/4 1×1 نیوپایپعدد21%28,670 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1/4 1×3/4 نیوپایپعدد21%34,590 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1×1/2 نیوپایپعدد21%18,170 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1×3/4 نیوپایپعدد21%16,840 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 1×3/4 نیوپایپعدد21%33,610 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 3/4×1 نیوپایپعدد21%34,700 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 3/4×1/2 نیوپایپعدد21%11,590 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
تبدیل روپیچ توپیچ 3/4×1/2 نیوپایپعدد21%16,640 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
ترموستاتیک اتاقی مکانیکی 220 نیوپایپعدد21%831,600 تومان
%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
جعبه کلکتور 45*45 نیوپایپعدد21%385,500 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
جعبه کلکتور 45*65 نیوپایپعدد21%493,700 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
جعبه کلکتور 45*95 نیوپایپعدد21%755,700 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک نیوپایپعدد21%612,400 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک نیوپایپعدد21%751,600 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
چپقی 1 نیوپایپعدد21%71,900 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
چپقی 1/2 نیوپایپعدد21%31,220 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
چپقی 3/4 نیوپایپعدد21%54,490 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
چپقی مخصوص هواگیری 1/2*1 اینچ نیوپایپعدد21%47,320 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه استیل اتصال پرسی 16 نیوپایپعدد21%6,490 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه استیل اتصال پرسی 20 نیوپایپعدد21%9,660 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه استیل اتصال پرسی 25 نیوپایپعدد21%18,480 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه استیل اتصال پرسی 32 نیوپایپعدد21%22,090 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه استیل اتصال پرسی 40 نیوپایپعدد21%30,350 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه استیل اتصال پرسی 50 نیوپایپعدد21%38,360 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه استیل اتصال پرسی 63 نیوپایپعدد21%57,270 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه کوپلی 16عدد21%1,950 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه کوپلی 20عدد21%2,600 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه کوپلی 25عدد21%4,930 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
حلقه کوپلی 32عدد21%6,060 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پایه بلند پلاستیکی 1 نیوپایپعدد21%4,138 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پایه بلند پلاستیکی 1/2 نیوپایپعدد21%1,313 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پایه بلند پلاستیکی 3/4 نیوپایپعدد21%2,484 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 1 نیوپایپعدد21%4,138 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 1/2 نیوپایپعدد21%1,313 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 3/4 نیوپایپعدد21%2,484 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پرسی 16 نیوپایپعدد21%17,580 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پرسی 20 نیوپایپعدد21%25,440 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پرسی 25 نیوپایپعدد21%27,950 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پرسی 32 نیوپایپعدد21%42,360 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پرسی 40 نیوپایپعدد21%115,970 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پرسی 50 نیوپایپعدد21%144,830 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش پرسی 63 نیوپایپعدد21%178,120 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش توپیچ 1 مخصوص کلکتور مدولار نیوپایپعدد21%27,260 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی روپیچ 11/2 نیوپایپعدد21%51,210 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی روپیچ 11/4 نیوپایپعدد21%46,930 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی کلکتور 1 نیوپایپعدد21%28,490 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی کلکتور 3/4 نیوپایپعدد21%26,790 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1 اینچ نیوپایپعدد21%29,080 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی مخصوص هواگیری 11/4 اینچ نیوپایپعدد21%50,050 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 11/2 اینچ نیوپایپعدد21%52,550 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور11/2 با خروجی 1/2 توپیچ نیوپایپعدد21%47,720 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط توپیچ کوپلی 1/2×16 نیوپایپعدد21%29,230 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط توپیچ کوپلی 1/2×20 نیوپایپعدد21%35,290 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط توپیچ کوپلی 1×32 نیوپایپعدد21%91,660 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط توپیچ کوپلی 3/4×20 نیوپایپعدد21%43,410 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط توپیچ کوپلی 3/4×25 نیوپایپعدد21%49,130 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط روپیچ کوپلی 1/2×16 نیوپایپعدد21%27,230 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط روپیچ کوپلی 1/2×20 نیوپایپعدد21%37,120 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط روپیچ کوپلی 1×25 نیوپایپعدد21%80,500 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط روپیچ کوپلی 1×32 نیوپایپعدد21%81,680 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط روپیچ کوپلی 3/4×20 نیوپایپعدد21%42,290 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
رابط روپیچ کوپلی 3/4×25 نیوپایپعدد21%53,470 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه پرسی 16 نیوپایپعدد21%39,540 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه پرسی 20 نیوپایپعدد21%50,040 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه پرسی 25 نیوپایپعدد21%73,690 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه پرسی 32 نیوپایپعدد21%95,720 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه پرسی 40 نیوپایپعدد21%400,210 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه پرسی 50 نیوپایپعدد21%595,510 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه پرسی 63 نیوپایپعدد21%1,134,610 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی 1/2×16 نیوپایپعدد21%42,920 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی 1/2×20 نیوپایپعدد21%46,890 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی 1×25 نیوپایپعدد21%68,460 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی 1×32 نیوپایپعدد21%119,850 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی 3/4×20 نیوپایپعدد21%52,680 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی 3/4×25 نیوپایپعدد21%65,950 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه کوپلی 16 نیوپایپعدد21%52,420 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه کوپلی 20 نیوپایپعدد21%59,250 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه کوپلی 25 نیوپایپعدد21%101,530 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو 90 درجه کوپلی 32 نیوپایپعدد21%148,540 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو چپقی کوپلی 1/2×16 نیوپایپعدد21%44,360 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو چپقی کوپلی 1/2×20 نیوپایپعدد21%46,800 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو چپقی کوپلی 1×25 نیوپایپعدد21%93,710 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو چپقی کوپلی 1×32 نیوپایپعدد21%119,160 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو چپقی کوپلی 3/4×20 نیوپایپعدد21%55,990 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو چپقی کوپلی 3/4×25 نیوپایپعدد21%72,250 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو دیواری کوپلی 1/2×16 نیوپایپعدد21%42,820 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو دیواری کوپلی 1/2×20 نیوپایپعدد21%54,270 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو دیواری کوپلی 3/4×25 نیوپایپعدد21%85,280 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*16 نیوپایپعدد21%54,050 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی 1/2*20 نیوپایپعدد21%74,800 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی 90 درجه 1/2 نیوپایپعدد21%34,520 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی 90 درجه 3/4 نیوپایپعدد21%51,190 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی 90 درجه روپیچ پرسی 1/2×16 نیوپایپعدد21%35,600 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی 90 درجه روپیچ پرسی 1×25 نیوپایپعدد21%92,760 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی 90 درجه روپیچ پرسی 1×32 نیوپایپعدد21%98,450 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی 90 درجه روپیچ پرسی 3/4×20 نیوپایپعدد21%52,280 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی 90 درجه روپیچ پرسی 3/4×25 نیوپایپعدد21%67,320 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 1/2×16 نیوپایپعدد21%42,840 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 1/2×20 نیوپایپعدد21%49,300 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 1×25 نیوپایپعدد21%79,800 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 1×32 نیوپایپعدد21%103,700 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 11/2*40 نیوپایپعدد21%390,270 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 11/2*50 نیوپایپعدد21%600,000 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 3/4×20 نیوپایپعدد21%58,900 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی چپقی پرسی 3/4×25 نیوپایپعدد21%56,800 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی دیواری پرسی 1/2×16 نیوپایپعدد21%32,840 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی دیواری پرسی 1/2×20 نیوپایپعدد21%44,930 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی دیواری پرسی 1×32 نیوپایپعدد21%105,880 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی دیواری پرسی 3/4×25 نیوپایپعدد21%94,230 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی 1/2×16 نیوپایپعدد21%38,700 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی 1/2×20 نیوپایپعدد21%51,780 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی صفحه دار توپیچ پرسی 1/2×16 نیوپایپعدد21%51,660 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی صفحه دار توپیچ پرسی 1/2×20 نیوپایپعدد21%59,410 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی صفحه دار روپیچ پرسی 3/4×16 نیوپایپعدد21%57,380 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
زانویی صفحه دار روپیچ پرسی 3/4×20 نیوپایپعدد21%69,770 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 نیوپایپعدد21%57,400 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه توپیچ پرسی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%71,140 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 نیوپایپعدد21%92,670 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 نیوپایپعدد21%119,670 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه دیواری کوپلی 16*1/2*16 نیوپایپعدد21%65,140 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه دیواری کوپلی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%74,430 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه دیواری موازی کوپلی 20*1/2*16 نیوپایپعدد21%111,840 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راه دیواری موازی کوپلی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%140,650 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 180 توپیچ کوپلی 20×1/2×20 نیوپایپعدد21%75,240 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 180 توپیچ کوپلی 25×3/4×25 نیوپایپعدد21%132,960 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 180 صفحه دار توپیچ کوپلی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%85,880 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری پرسی 16×1/2×16 طرح B نیوپایپعدد21%61,520 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری پرسی 16×1/2×16 نیوپایپعدد21%46,720 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری پرسی 16×1/2×20 نیوپایپعدد21%63,050 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری پرسی 20×1/2×16 نیوپایپعدد21%63,050 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری پرسی 20×1/2×20 نیوپایپعدد21%66,490 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری کوپلی 16×1/2×16 نیوپایپعدد21%60,950 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری کوپلی 16×1/2×20 نیوپایپعدد21%78,570 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری کوپلی 20×1/2×16 نیوپایپعدد21%78,570 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 دیواری کوپلی 20×1/2×20 نیوپایپعدد21%72,990 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*16 نیوپایپعدد21%70,810 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%83,420 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی پرسی 16 نیوپایپعدد21%45,370 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی پرسی 20 نیوپایپعدد21%62,130 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی پرسی 25 نیوپایپعدد21%111,730 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی پرسی 32 نیوپایپعدد21%142,770 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی پرسی 40 نیوپایپعدد21%543,430 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی پرسی 50 نیوپایپعدد21%996,850 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی پرسی 63 نیوپایپعدد21%1,478,800 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 16×16×20 نیوپایپعدد21%50,420 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 16×16×25 نیوپایپعدد21%76,040 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 16×20×16 نیوپایپعدد21%63,420 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 16×20×20 نیوپایپعدد21%67,240 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 20×16×20 نیوپایپعدد21%53,900 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 20×16×25 نیوپایپعدد21%75,540 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 20×20×25 نیوپایپعدد21%86,440 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 25×16×25 نیوپایپعدد21%77,290 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 25×16×32 نیوپایپعدد21%100,610 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 25×20×25 نیوپایپعدد21%95,030 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 25×25×32 نیوپایپعدد21%115,740 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 32×16×32 نیوپایپعدد21%113,780 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 32×20×32 نیوپایپعدد21%116,220 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 32×25×32 نیوپایپعدد21%129,970 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 32×32×40 نیوپایپعدد21%461,070 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 40×20×40 نیوپایپعدد21%467,290 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 40×25×40 نیوپایپعدد21%480,660 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 40×32×40 نیوپایپعدد21%539,290 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 50×25×50 نیوپایپعدد21%628,440 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 50×32×50 نیوپایپعدد21%653,040 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 50×40×50 نیوپایپعدد21%710,430 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 63×25×63 نیوپایپعدد21%1,118,210 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 63×32×63 نیوپایپعدد21%1,166,650 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل پرسی 63×40×63 نیوپایپعدد21%1,200,020 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 16×16×20 نیوپایپعدد21%53,350 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 16×20×16 نیوپایپعدد21%51,440 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 16×20×20 نیوپایپعدد21%74,690 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 20×16×20 نیوپایپعدد21%74,690 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 20×16×25 نیوپایپعدد21%95,830 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 20×20×25 نیوپایپعدد21%92,060 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 25×16×25 نیوپایپعدد21%105,470 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 25×20×25 نیوپایپعدد21%96,740 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 25×25×32 نیوپایپعدد21%146,040 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 32×16×32 نیوپایپعدد21%155,380 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی تبدیل کوپلی 32×20×32 نیوپایپعدد21%166,930 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی توپیچ پرسی 32*3/4*32 نیوپایپعدد21%139,440 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی توپیچ پرسی 40*3/4*40 نیوپایپعدد21%430,520 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی توپیچ پرسی 50*1*50 نیوپایپعدد21%578,780 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی دیواری پرسی 16*1/2*16 نیوپایپعدد21%72,420 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی دیواری پرسی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%92,350 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی دیواری موازی پرسی 16*1/2*16 نیوپایپعدد21%102,300 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی دیواری موازی پرسی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%126,510 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*16 نیوپایپعدد21%70,810 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی 20*1/2*20 نیوپایپعدد21%83,420 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی 16*1/2*16 نیوپایپعدد21%69,900 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی کوپلی 20 نیوپایپعدد21%85,450 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی کوپلی 25 نیوپایپعدد21%116,450 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
سه راهی کوپلی 32 نیوپایپعدد21%195,140 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
شیر سوئیچی توپیچ کوپلی 1/2*20 نیوپایپعدد21%203,380 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر سوئیچی روپیچ توپیچ 1/2 نیوپایپعدد21%179,920 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر سوئیچی روپیچ توپیچ 3/4 نیوپایپعدد21%212,080 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر سوئیچی کوپلی 3/4*25 طرح جدید نیوپایپعدد21%313,120 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر شبکه دوسر روپیچ 1/2 نیوپایپعدد21%107,230 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر شبکه دوسر روپیچ 3/4 نیوپایپعدد21%148,800 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر شبکه دوسر روپیچ تمام برنز 1/2 نیوپایپعدد21%180,420 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر شبکه روپیچ کوپلی 3/4*25 نیوپایپعدد21%182,110 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ 1/2 نیوپایپعدد21%198,630 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی 20 نیوپایپعدد21%216,580 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی 25 نیوپایپعدد21%263,570 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی 3/4 نیوپایپعدد21%222,650 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر محرک الکتریکی V 220 نیوپایپعدد21%1,078,000 تومان
%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز 1 نیوپایپعدد21%314,120 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز 1/2 نیوپایپعدد21%180,420 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیرحیاطی 1/2عدد21%71,800 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
شیرشبکه روپیچ رزوه ای و کوپلی 1/2*20 نیوپایپعدد21%134,260 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
صفحه نصب تک 63 م م نیوپایپعدد21%1,850 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
صفحه نصب رادیاتوری 500 م م نیوپایپعدد21%11,130 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
صفحه نصب زوج 153 م م نیوپایپعدد21%4,090 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
صفحه نصب زوج 280 م م نیوپایپعدد21%5,460 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
صفحه نصب زوج زیر پکیج نیوپایپعدد21%9,510 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی 280 م م نیوپایپعدد21%5,620 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 16 م م آبی نیوپایپعدد21%1,420 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 16 م م قرمز نیوپایپعدد21%1,420 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 16 م م نیوپایپعدد21%1,420 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 20 م م آبی نیوپایپعدد21%1,760 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 20 م م قرمز نیوپایپعدد21%1,760 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 20 م م نیوپایپعدد21%1,760 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 25 م م نیوپایپعدد21%2,310 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 32 م م نیوپایپعدد21%2,960 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 40 م م نیوپایپعدد21%4,080 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 50 م م نیوپایپعدد21%5,100 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
فوم لوله ای 63 م م نیوپایپعدد21%7,330 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 10 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%500,820 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 10 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%694,790 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 11 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%521,690 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 11 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%764,400 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 12 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%569,060 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 12 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%852,450 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 2 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%101,250 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 2 انشعابی 1/2*3/4 نیوپایپعدد21%85,220 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 3 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%147,850 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 3 انشعابی 1/2*3/4 نیوپایپعدد21%127,830 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 3 انشعابی 3/4*1 نیوپایپعدد21%262,440 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 3 انشعابی 3/4*11/2 نیوپایپعدد21%450,780 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 3 انشعابی 3/4*11/4 نیوپایپعدد21%336,730 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 4 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%197,940 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 4 انشعابی 1/2*11/2 نیوپایپعدد21%594,040 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 4 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%284,430 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 4 انشعابی 1/2*3/4 نیوپایپعدد21%166,650 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 4 انشعابی 3/4*1 نیوپایپعدد21%334,340 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 4 انشعابی 3/4*11/2 نیوپایپعدد21%646,620 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 4 انشعابی 3/4*11/4 نیوپایپعدد21%439,550 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 5 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%245,220 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 5 انشعابی 1/2*11/2 نیوپایپعدد21%788,870 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 5 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%355,380 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 5 انشعابی 1/2*3/4 نیوپایپعدد21%208,310 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 5 انشعابی 3/4*1 نیوپایپعدد21%447,910 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 5 انشعابی 3/4*11/2 نیوپایپعدد21%808,090 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 5 انشعابی 3/4*11/4 نیوپایپعدد21%542,620 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 6 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%294,220 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 6 انشعابی 1/2*11/2 نیوپایپعدد21%946,540 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 6 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%416,980 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 6 انشعابی 3/4*1 نیوپایپعدد21%456,400 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 6 انشعابی 3/4*11/2 نیوپایپعدد21%946,770 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 6 انشعابی 3/4*11/4 نیوپایپعدد21%646,780 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 7 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%343,110 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 7 انشعابی 1/2*11/2 نیوپایپعدد21%1,104,150 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 7 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%486,360 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 7 انشعابی 3/4*11/2 نیوپایپعدد21%1,104,460 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 8 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%392,030 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 8 انشعابی 1/2*11/2 نیوپایپعدد21%1,261,830 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 8 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%568,190 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 8 انشعابی 3/4*11/2 نیوپایپعدد21%1,262,140 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 9 انشعابی 1/2*1 نیوپایپعدد21%431,320 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 9 انشعابی 1/2*11/2 نیوپایپعدد21%1,419,420 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 9 انشعابی 1/2*11/4 نیوپایپعدد21%625,190 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور 9 انشعابی 3/4*11/2 نیوپایپعدد21%1,419,740 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پنج انشعابی 1/2*1 تیپ پرسی نیوپایپعدد21%2,483,070 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو پنج انشعابی 1/2*1 تیپ کوپلی نیوپایپعدد21%2,362,660 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو چهار انشعابی 1/2*1 تیپ پرسی نیوپایپعدد21%2,027,770 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو چهار انشعابی 1/2*1 تیپ کوپلی نیوپایپعدد21%1,899,300 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو سه انشعابی 1/2*1 تیپ پرسی نیوپایپعدد21%1,536,430 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو سه انشعابی 1/2*1 تیپ کوپلی نیوپایپعدد21%1,431,650 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو شش انشعابی 1/2*1 تیپ پرسی نیوپایپعدد21%2,968,110 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو شش انشعابی 1/2*1 تیپ کوپلی نیوپایپعدد21%2,821,140 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو هشت انشعابی 1/2*1 تیپ پرسی نیوپایپعدد21%3,984,980 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو هشت انشعابی 1/2*1 تیپ کوپلی نیوپایپعدد21%3,764,470 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو هفت انشعابی 1/2*1 تیپ پرسی نیوپایپعدد21%3,504,200 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو هفت انشعابی 1/2*1 تیپ کوپلی نیوپایپعدد21%3,229,600 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
لوله 16 نیوپایپمتر21%9,315 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
لوله 20 نیوپایپمتر21%15,952 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
لوله 25 نیوپایپمتر21%29,422 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
لوله 32 نیوپایپمتر21%42,490 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
لوله 40 نیوپایپمتر21%84,350 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
لوله 50 نیوپایپمتر21%109,650 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
لوله 63 نیوپایپمتر21%137,900 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری 34 نیوپایپعدد21%196,000 تومان
%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری 6 نیوپایپعدد21%207,500 تومان
%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری 9 نیوپایپعدد21%196,200 تومان
%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
محرک الکتریکی ترموستاتیک رادیاتوری دیجیتال نیوپایپعدد21%999,500 تومان
%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
محلول کاهنده نقطه انجماد 20 لیتری نیوپایپعدد21%180,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی 1 نیوپایپعدد21%36,480 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی 1/2 1 نیوپایپعدد21%50,030 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی 1/2 نیوپایپعدد21%13,940 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی 1/4 1 نیوپایپعدد21%38,660 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی 3/4 نیوپایپعدد21%23,070 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1 نیوپایپعدد21%44,470 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 10MM نیوپایپعدد21%8,310 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 15MM نیوپایپعدد21%11,010 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 25MM نیوپایپعدد21%14,830 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 30MM نیوپایپعدد21%16,180 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 40MM نیوپایپعدد21%19,410 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 50MM نیوپایپعدد21%26,280 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 1/2 نیوپایپعدد21%17,380 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مغزی روپیچ توپیچ 3/4 نیوپایپعدد21%23,330 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره کوپلی 16عدد21%7,950 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره کوپلی 20عدد21%11,350 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره کوپلی 25عدد21%15,100 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره کوپلی 32عدد21%20,270 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره 1/2*16 پرسی مخصوص والو 1/2 نیوپایپعدد21%20,700 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره 1/2*20 پرسی مخصوص والو 1/2 نیوپایپعدد21%35,940 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره 3/4*20 پرسی مخصوص والو 3/4 نیوپایپعدد21%41,790 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره پرسی 1*32 نیوپایپعدد21%131,030 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره پرسی 1/2*16 نیوپایپعدد21%41,200 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره پرسی 1/2*20 نیوپایپعدد21%61,870 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره پرسی 11/2*50 نیوپایپعدد21%513,490 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره پرسی 11/4*40 نیوپایپعدد21%406,470 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
مهره ماسوره پرسی 3/4*25 نیوپایپعدد21%95,580 تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو کلکتور 2 انشعابی همراه با شیر تنظیم 1/2*16 نیوپایپعدد21%162,080 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو کلکتور 3 انشعابی همراه با شیر تنظیم 1/2*16 نیوپایپعدد21%242,670 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو کلکتور 4 انشعابی همراه با شیر تنظیم 1/2*16 نیوپایپعدد21%323,670 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو کلکتور 5 انشعابی همراه با شیر تنظیم 1/2*16 نیوپایپعدد21%404,470 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو کلکتور 6 انشعابی همراه با شیر تنظیم 1/2*16 نیوپایپعدد21%484,540 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو کلکتور 7 انشعابی همراه با شیر تنظیم 1/2*16 نیوپایپعدد21%566,400 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو کلکتور 8 انشعابی همراه با شیر تنظیم 1/2*16 نیوپایپعدد21%647,120 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
نیو والو توپیچ روپیچ 1/2 دسته آبی و قرمز نیوپایپعدد21%52,690 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
نیو والو دوسر توپیچ 1/2 نیوپایپعدد21%56,410 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
نیو والو دوسر روپیچ 1/2 نیوپایپعدد21%48,740 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
نیو والو دوسرکوپلی 16 آبی وقرمز نیوپایپعدد21%66,920 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
نیو والو دوسرکوپلی 20 نیوپایپعدد21%77,680 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
نیو والو کوپلی 1/2*16 طرح جدید نیوپایپعدد21%38,900 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
نیو والو کوپلی 1/2*20 آبی وقرمز نیوپایپعدد21%49,480 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو باقابلیت نصب دوسر مهره ماسوره پرسی رزوه ای 1/2 آبی و قرمز نیوپایپعدد21%46,630 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو پیسوار فیلتردار 1/2 نیوپایپعدد21%37,410 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو پیسوار فیلتردار 3/8*1/2 نیوپایپعدد21%36,570 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو ترموستاتیک رادیاتوری رفت 1/2 نیوپایپعدد21%233,900 تومان
%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be newpipe
والو توپیچ روپیچ 1/2 آبی و قرمز نیوپایپعدد21%62,200 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو توپیچ روپیچ 3/4 نیوپایپعدد21%88,880 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو خروجی رادیاتوری 1/2 نیوپایپعدد21%60,500 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو دوسر تو پیچ 3/4 دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%84,520 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو دوسر روپیچ 1 آبی وقرمز نیوپایپعدد21%141,910 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو دوسر روپیچ 1 باقابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی نیوپایپعدد21%147,800 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو دوسر روپیچ 1/2 با دبی 15 نیوپایپعدد21%62,190 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو روپیچ توپیچ 3/4 دسته گازی نیوپایپعدد21%91,210 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو روپیچ توپیچ دسته پروانه ای 1 نیوپایپعدد21%133,230 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو زانویی پشت لباسشویی 3/4*1/2 نیوپایپعدد21%48,530 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو زانویی کوپلی 1*25 نیوپایپعدد21%165,440 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو زانویی کوپلی 1*32 نیوپایپعدد21%201,140 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو زانویی کوپلی 3/4*25 نیوپایپعدد21%130,330 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو غیر گازی 1/2 نیوپایپعدد21%66,620 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو غیر گازی 3/4 نیوپایپعدد21%91,290 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری 3/4 باقابلیت نصب مهره ماسوره پرسی دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%77,070 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری توپیچ روپیچ 1/2 آبی و قرمز نیوپایپعدد21%60,970 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری توپیچ روپیچ 1/2 دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%66,960 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری کوپلی 1*25 دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%137,780 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری کوپلی 1*25 نیوپایپعدد21%129,890 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری کوپلی 1*32 دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%156,680 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری کوپلی 1*32 نیوپایپعدد21%156,890 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری کوپلی 1/2*16 دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%53,930 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری کوپلی 3/4*20 دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%90,950 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری کوپلی 3/4*25 دسته پروانه ای نیوپایپعدد21%104,700 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری یکسر کوپلی 1/2*16 نیوپایپعدد21%53,240 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری یکسر کوپلی 1/2*20 نیوپایپعدد21%57,530 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری یکسر کوپلی 3/4*20 نیوپایپعدد21%89,770 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری یکسر کوپلی 3/4*25 نیوپایپعدد21%94,950 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری یکسر مغزی 3/4 نیوپایپعدد21%67,000 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری یکسر مغزی آبی 1/2 نیوپایپعدد21%48,620 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کلکتوری یکسر مغزی آبی 3/4 نیوپایپعدد21%58,160 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو کنار گذر 1 نیوپایپعدد21%549,850 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو هواگیری با ورودی 1/2 نیوپایپعدد21%109,700 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو هواگیری کامل 1 نیوپایپعدد21%233,530 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو ورودی رادیاتوری 1/2 ربع گرد نیوپایپعدد21%72,780 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو ورودی رادیاتوری 1/2 نیوپایپعدد21%71,780 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو یکطرفه توپیچ 1/2 نیوپایپعدد21%93,220 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be
والو یکطرفه توپیچ 3/4 نیوپایپعدد21%121,520 تومان
newpipe %d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be

ويژگی لوله های نيوپايپ

نیوپایپ که ساختار پنج لايه آن است. اين لوله با استفاده از آخرين فنآوري و تلفيق فلز و پليمر با بهره گیری از مزایای لوله های فلزی و استفاده از کاربردهای آنها خط بطلانی بر کاربدهای ضعیف واشکالات آنها کشیده است.

اين دستاورد با استفاده از پليمر منحصر به فرد PEX كه در علم شيمي به طلاي پليمر معروف مي باشد، در لايه هاي خارجي و داخلي خواصي مانند مقاومت در برابر خوردگي، رسوب، پوسيدگي، جلوگيري از افت فشار و… را محقق نموده و آلومينيوم با جوش طولي اولتراسونيك علاوه بر ايجاد مقاومت عالي در برابر فشار خواصي مانند عدم نفوذ پذيري اكسيژن و كاهش انبساط طولي به برتري اين محصول نسبت به ساير لوله ها افزوده است.

در نهایت تكنولوژي برتر و تلفيق هوشمندانه آلومينيوم آلياژي و پليمر PEX ، لوله هاي با توان تحمل مداوم دماي 95c در مدت 114 سال در فشار 10bar را براي همگان به ارمغان آورده است.

در چند سال اخیر استفاده از سیستم گرمایش از کف با همان لوله های 5 لایه در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از آمریکایی و اروپایی بسیار متداول شده است و این به خاطر کاربرد و بهینه بودن این لوله ها میباشد.

استفاده از روش گرمایش نیوپایپ

از کف جهت گرمایش محل زندگی از سالیان دور به صورتهای مختلفی انجام می گرفته است . بطوریکه رومی ها در حدود 60 سال پس از میلاد ، زیر کف را کانال کشی کرده و با سوزاندن چوب و استفاده از هوای گرم در کانال های تعبیه شده ، اقدام به گرم کردن کف منازل خود نموده اند.

لوله پنج لايه نيوپايپ PEX-AL-PEX تنها لوله اي مي باشد كه جهت مصارف آب گرم تا دماي 95c مورد تاييد مقررات ملي ساختمان قرار گرفته است. اين لوله كه طبق استاندارد ASTM F – 1281 توليد مي گردد جهت مصارف ذيل كاربرد دارد:

مصارف آبرسانی و آشاميدني نیوپایپ

لوله نيوپايپ جهت استفاده در انتقال آب آشاميدني براي مصارف آب سرد و گرم كاملا“ مطمئن بوده و طبق تاييديه اخذ شده از موسسه NSF – WRC انگلستان تطابق كامل با استاندارد بهداشتي BS6920 دارد. كاربرد در صنايع پزشكي و بهداشتي از اين لوله در صنايع پزشكي نظير توليد گازهاي طبي و سيستم هاي دياليز و… استفاده مي شود همچنين اين لوله در صنايع غذايي، دارويي و اغلب مواد شيميايي كه در آن از دماي كمتر از 100c استفاده مي گردد، كاربرد دارد.

كاربرد صنعتی نیوپایپ

در كارخانه هاي توليد مواد شيميايي كه لوله هاي فلزي كارايي لازم را ندارند از اين نوع لوله استفاده مي گردد و ساير كاربردهاي آن در صنايعي نظير كشتي سازي و ماشين سازي و… مي باشد.

كاربرد در سيستم هاي حرارتي و برودتي : به علت توانايي مطلوب اين لوله در مقابل فشار و ترك خوردگي از آن در فن كويل، سردخانه، سيستم هاي مولد سرما و… استفاده مي گردد. همچنين از اين لوله به علت توانايي كاركرد بلندمدت در دماي 95c در رادياتورها و با توجه به ضريب انتقال حرارت مناسب در سيستم گرمايش از كف استفاده مي گردد.

گرمایش از کفسيستم گرمايش از كف

در سيستم گرمايش از كف، آب گرم در داخل لوله هاي پنج لايه كه در زير كف پوش ساختمان قرار گرفته است. جريان مي يابد و انرژي تابشي را به سمت بالا منتشر مي كند. اين روش مطلوبترين نوع توزيع حرارت را به همراه دارد. اين روش به دليل صرفه جويي در مصرف انرژي، توزيع يكسان گرما و دوري از مشكلات ناشي از وجود رادياتورها، همچون سياهي ديوارها، گرفتگي و پوسيدگي لوله ها و تعمير و نگهداري در كشورهاي اروپايي فراگير شده است.

از اين سيستم علاوه بر گرمايش ساختمان، براي ذوب برف و يخ در باند فرودگاه ها، لنگرگاه هاي بارگيري، مجموعه هاي ورزشي (نظير زمين فوتبال) ورودي ساختمانهاي بزرگ و بيمارستانها و… استفاده مي شود.

اتصالات نيوپايپ از آلياژ برنج با آبكاري نيكل ساخته مي شود تا از خوردگي، سايش، فرسايش و رسوب گيري آن جلوگيري شود. فن آوري نوين در طراحي، توليد و كنترل كيفيت دقيق، به همراه اورينگهاي ويژه ، دوام و آب بندي كامل را در شرايط سخت كاري و زمان طولاني تضمين مي نمايد.

مزایای استفاده از لوله های 5 لایه نیوپایپ

 • صرفه جویی در سوخت
 • پاک بودن هوا و خشک نشدن آن
 • ثابت ماندن حرارت
 • مقاوت در مقابل زلزله و نشست های ساختمانی
 • قابلیت انعطاف پذیری
 • زیبایی در لوله کشی رو کار
 • تحمل فشار و دمای بالا
 • مقاومت در مقابل نفوذ اکسیژن
 • نصب ساده و راحت
 • عدم منتقل شدن صدا
 • مقاوت در مقابل اشعه ماورای بنفش ، نور خورشید واشعه مادون قرمز
 • مقاومت در مقابل ضربه قوچ

[/accordion-item] [accordion-item title=”مزایا نیوپایپ”]

 • تحمل حرارت تا حداكثر ۹۰
 • عدم نفوذ اكسيژن به داخل لوله و جلوگيري از لجن زدگي و تغيير رنگ آب
 • مقاوم در برابر بسياري از مواد شيميايي ( اسيدها ، بازها و …)
 • ضريب انبساط طولي بسيار ناچيز (در حد فلز)
 • مقاومت عالي در برابر فشار به علت وجود آلومينيوم و جوش طولي آن
 • افت فشار بسيار ناچيز به دليل هموار بودن سطح داخل لوله
 • نصب سريع، آسان و بدون ضايعات
 • به راحتي خم مي شود و شكل مي پذيرد
 • در لوله كشي توكار مطمئن و در نصب روكار زيباست
 • زنگ نمي زند، رسوب نمي گيرد و هرگز نمي پوسد
 • نصب آسان و مطمئن اتصالات

 

 • كليه سيستم هاي آب سرد و گرم و بهداشتي
 • تأسيسات سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع
 • سيستم هاي گرمايش از كف
 • انتقال آب در رايزرها
5/5 - (108 امتیاز)