نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categorieshf:att:pa_unit
بوشن 50 UPVC وینوهیدروپولعدد10%11,000 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن 63 UPVC وینوهیدروپولعدد10%13,900 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن 90 UPVC وینوهیدروپولعدد10%33,100 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن ترمزدار 20 وینوهیدروپولعدد10%900 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن ترمزدار 32 وینوهیدروپولعدد10%2,000 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن مغزی 3/4 ×25 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%3,800 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن مغزی 63 UPVC وینوهیدروپولعدد10%19,650 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن يكسر دنده 1/2*32 UPVC هيدروپولعدد10%تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن یکسردنده 20 (16 اتمسفر) وینوهیدروپولعدد10%3,000 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن یکسردنده 25 (16 اتمسفر) وینوهیدروپولعدد10%تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 32 ×50 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%8,500 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 32*63 UPVC هيدروپولعدد10%تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 ×32 (16 اتمسفر) وینوهیدروپولعدد10%3,000 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 110 UPVC وینوهیدروپولعدد10%تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 50 UPVC وینوهیدروپولعدد10%10,800 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 63 UPVC وینوهیدروپولعدد10%17,400 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 90 UPVC وینوهیدروپولعدد10%65,400 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 ×20 (16 اتمسفر) وینوهیدروپولعدد10%2,400 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 ×25 (16 اتمسفر) وینوهیدروپولعدد10%2,600 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 ×32 (16 اتمسفر) وینوهیدروپولعدد10%3,800 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 110 UPVC وینوهیدروپولعدد10%113,600 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 40 UPVC وینوهیدروپولعدد10%8,650 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 50 UPVC وینوهیدروپولعدد10%14,100 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 63 UPVC وینوهیدروپولعدد10%21,800 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 75 UPVC وینوهیدروپولعدد10%39,200 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 90 UPVC وینوهیدروپولعدد10%65,400 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 110 UPVC وینوهیدروپولعدد10%تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 25 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 32 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%6,600 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 110 UPVC وینوهیدروپولعدد10%تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 20 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%3,000 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 25 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%4,100 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 32 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%5,100 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 40 UPVC وینوهیدروپولعدد10%11,300 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 50 UPVC وینوهیدروپولعدد10%16,750 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 63 UPVC وینوهیدروپولعدد10%28,200 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 75 UPVC وینوهیدروپولعدد10%51,000 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه تبدیل 90 ×20 ×32 (16 اتمسفر) وینودرینعدد10%3,800 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 1/5 ×16 (20 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%17,650 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 1/9 ×20 (20 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%27,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 1/9 ×20 وینودرینشاخه10%18,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 1/9 ×25 وینودرینشاخه10%23,600 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 1/9 ×32 وینودرینشاخه10%31,100 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 11/9 ×200 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%1,735,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 2/3 ×25 (20 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%41,600 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 2/4 ×32 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%55,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3 ×40 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%89,200 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3*50 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%119,500 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 3*63 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%151,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 3*75 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%182,600 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 3*90 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%216,300 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 3/2*110 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%281,300 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 3/2*125 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%322,300 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 3/2*160 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%423,000 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 3/7 ×50 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%133,000 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3/9*200 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%660,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 4/2*110 UPVC وینوپلاستیک سوپر وینوعدد10%389,300 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 4/7 ×63 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%212,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 5/6 ×75 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%304,400 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6/2 ×160 (10 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%764,500 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6/6 ×110 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%529,600 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6/7 ×90 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%432,500 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 63120,000 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-vinopelastic vinopelastic
لوله 7/4 ×125 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%679,300 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 7/7 ×200 (10 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%1,155,000 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 9/5 ×160 (16 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%1,112,500 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 9/6 ×250 (10 اتمسفر) UPVC وینوهیدروپولشاخه10%1,796,900 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9 vinopelastic%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
این مطلب چقدر برای شما مفید بود ؟