نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categories
بست تک 16 مسترپایپعدد12%41,500 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
بست تک 20 مسترپایپعدد12%36,050 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
بست تک 25 مسترپایپعدد12%29,700 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
بست تک 32 مسترپایپعدد12%20,150 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
بست جفت کلکتور 1 مسترپایپعدد12%31,800 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
بست جفت کلکتور 11/4 مسترپایپعدد12%35,000 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
بست جفت کلکتور 3/4 مسترپایپعدد12%29,200 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل پرسی 16×20 مسترپایپعدد12%460 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل پرسی 16×25 مسترپایپعدد12%400 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل پرسی 20×25 مسترپایپعدد12%400 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل پرسی 20×32 مسترپایپعدد12%300 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل پرسی 25×32 مسترپایپعدد12%5,600 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل توپیچ پرسی 1/2×16 مسترپایپعدد12%46,300 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل توپیچ پرسی 1/2×20 مسترپایپعدد12%40,500 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل توپیچ پرسی 1×32 مسترپایپعدد12%28,000 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل توپیچ پرسی 3/4×25 مسترپایپعدد12%35,200 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل روپیچ پرسی 1/2×16 مسترپایپعدد12%7,650 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل روپیچ پرسی 1/2×20 مسترپایپعدد12%2,700 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل روپیچ پرسی 1×25 مسترپایپعدد12%28,650 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل روپیچ پرسی 1×32 مسترپایپعدد12%64,000 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل روپیچ پرسی 3/4×20 مسترپایپعدد12%1,600 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل روپیچ پرسی 3/4×25 مسترپایپعدد12%45,600 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل روپیچ پرسی11/4×32 مسترپایپعدد12%53,500 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی توپیچ 1/2×20 مسترپایپعدد12%38,900 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی توپیچ 3/4×25 مسترپایپعدد12%30,100 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 1/2×16 مسترپایپعدد12%40,800 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 1/2×20 مسترپایپعدد12%54,500 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 1/2×25 مسترپایپعدد12%19,250 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 1×25 مسترپایپعدد12%98,670 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 1×32 مسترپایپعدد12%41,800 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 3/4×16 مسترپایپعدد12%29,200 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 3/4×20 مسترپایپعدد12%36,600 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
تبدیل کوپلی روپیچ 3/4×25 مسترپایپعدد12%20,850 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
جعبه کلکتور 45×45 مسترپایپعدد12%34,450 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
جعبه کلکتور 45×60 مسترپایپعدد12%38,150 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
جعبه کلکتور 45×80 مسترپایپعدد12%35,650 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
جعبه کلکتور 50×50 مسترپایپعدد12%40,920 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
درپوش تست مسترپایپعدد12%53,200 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
درپوش کلکتور 1 مسترپایپعدد12%39,470 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
درپوش کلکتور 11/4 مسترپایپعدد12%39,470 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
درپوش کلکتور 3/4 مسترپایپعدد12%24,850 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط پرسی 16 مسترپایپعدد12%113,550 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط پرسی 20 مسترپایپعدد12%82,500 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط پرسی 25 مسترپایپعدد12%57,550 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط پرسی 32 مسترپایپعدد12%850 تومان
%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط کوپلی 16 مسترپایپعدد12%58,670 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط کوپلی 20 مسترپایپعدد12%40,800 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط کوپلی 25 مسترپایپعدد12%99,900 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
رابط کوپلی 32 مسترپایپعدد12%69,000 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو چپقی پرسی 1/2×16 مسترپایپعدد12%39,470 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو چپقی پرسی 1/2×20 مسترپایپعدد12%287,760 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو چپقی پرسی 1×25 مسترپایپعدد12%190,080 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو چپقی پرسی 1×32 مسترپایپعدد12%161,040 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو چپقی پرسی 3/4×20 مسترپایپعدد12%252,150 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو چپقی پرسی 3/4×25 مسترپایپعدد12%223,100 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری پرسی توپیچ 1/2×16 مسترپایپعدد12%35,000 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری پرسی توپیچ 1/2×20 مسترپایپعدد12%29,200 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری پرسی صفحه دار توپیچ 1/2×20 مسترپایپعدد12%34,450 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ 1/2×16 مسترپایپعدد12%31,800 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ 3/4×16 مسترپایپعدد12%40,920 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری صفحه دار کوپلی توپیچ 1/2×16 مسترپایپعدد12%50,700 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری صفحه دار کوپلی توپیچ 1/2×20 مسترپایپعدد12%40,500 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری کوپلی توپیچ 1/2×16 مسترپایپعدد12%51,200 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو دیواری کوپلی توپیچ 1/2×20 مسترپایپعدد12%45,700 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو سه راه دیواری توپیچ پرسی 16×1/2×16 مسترپایپعدد12%38,150 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو سه راه دیواری توپیچ پرسی 16×1/2×20 مسترپایپعدد12%40,920 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو سه راه دیواری توپیچ پرسی 20×1/2×20 مسترپایپعدد12%35,650 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ پرسی 16×1/2×16 مسترپایپعدد12%39,470 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو سه راه دیواری صفحه دار توپیچ پرسی 20×1/2×20 مسترپایپعدد12%24,850 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو سه راه صفحه دار دیواری توپیچ کوپلی 16×1/2×16 مسترپایپعدد12%40,500 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو مساوی پرسی 16 مسترپایپعدد12%129,360 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو مساوی پرسی 20 مسترپایپعدد12%97,700 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو مساوی پرسی 25 مسترپایپعدد12%64,700 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
زانو مساوی پرسی 32 مسترپایپعدد12%141,250 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%da%86%d9%be%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 16×16×20 مسترپایپعدد12%46,100 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 16×16×25 مسترپایپعدد12%46,500 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 16×20×16 مسترپایپعدد12%43,550 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 16×20×20 مسترپایپعدد12%56,000 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 16×20×25 مسترپایپعدد12%91,500 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 16×25×16 مسترپایپعدد12%28,650 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 20×16×20 مسترپایپعدد12%60,250 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 20×16×25 مسترپایپعدد12%33,500 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 20×20×25 مسترپایپعدد12%92,850 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 20×25×20 مسترپایپعدد12%45,000 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 25×16×25 مسترپایپعدد12%100,200 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 25×20×25 مسترپایپعدد12%90,800 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 25×20×32 مسترپایپعدد12%51,200 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 25×25×32 مسترپایپعدد12%54,450 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 32×16×32 مسترپایپعدد12%86,750 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 32×20×32 مسترپایپعدد12%61,500 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه تبدیل پرسی 32×25×32 مسترپایپعدد12%53,400 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه دیواری 180 درجه توپیچ پرسی 16×1/2×16 مسترپایپعدد12%38,200 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه دیواری 180 درجه توپیچ پرسی 20×1/2×20 مسترپایپعدد12%40,920 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه دیواری توپیچ کوپلی 16×1/2×16 مسترپایپعدد12%38,200 تومان
%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه مساوی پرسی 16 مسترپایپعدد12%25,800 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه مساوی پرسی 20 مسترپایپعدد12%18,600 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه مساوی پرسی 25 مسترپایپعدد12%72,450 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
سه راه مساوی پرسی 32 مسترپایپعدد12%60,850 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
شیر کلکتور 1/2×16 مسترپایپعدد12%40,920 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
شیر کلکتور 1/2×20 مسترپایپعدد12%40,920 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
شیر هواگیری کلکتور مسترپایپعدد12%38,200 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
صفحه نصب تک مسترپایپعدد12%22,900 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
صفحه نصب رادیاتور مسترپایپعدد12%13,700 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
صفحه نصب زوج مسترپایپعدد12%19,200 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
صفحه نصب قوس دار مسترپایپعدد12%49,750 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور پنج انشعابی 1 مسترپایپعدد12%54,600 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور پنج انشعابی 3/4 مسترپایپعدد12%61,500 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور چهار انشعابی 1 مسترپایپعدد12%24,150 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور چهار انشعابی 3/4 مسترپایپعدد12%16,900 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور دو انشعابی 1 مسترپایپعدد12%45,400 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور دو انشعابی 3/4 مسترپایپعدد12%36,300 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور سه انشعابی 1 مسترپایپعدد12%33,300 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور سه انشعابی 3/4 مسترپایپعدد12%22,550 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور شش انشعابی 1 مسترپایپعدد12%45,950 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور شش انشعابی 11/4 مسترپایپمتر12%19,800 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور نه انشعابی 1 مسترپایپعدد12%28,750 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور نه انشعابی 11/4 مسترپایپمتر12%12,700 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور هشت انشعابی 1 مسترپایپعدد12%34,800 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور هشت انشعابی 11/4 مسترپایپمتر12%7,690 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور هفت انشعابی 1 مسترپایپعدد12%37,200 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
کلکتور هفت انشعابی 11/4 مسترپایپمتر12%30,150 تومان
%da%a9%d9%84%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
لوله 16 مسترپایپمتر12%19,800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
لوله 20 مسترپایپمتر12%30,150 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
لوله 25 مسترپایپمتر12%7,690 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe
لوله 32 مستر پایپمتر12%12,700 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%be mrpipe

لوله 5 لایه مستر پایپ

 

 1. لوله 5 لایه مستر پایپ از تلفیق مؤثر پلیمر و فلز، برای بهبود عملکرد، افزایش طول عمر وکارایی لوله ساخته شده است.

 2. وجود بهترین نوع پلیمر (PE) و آلیاژهای آلومینیوم به کار رفته در لوله های 5 لایه مستر پایپ، طول عمر این محصولات را تا 100 سال افزایش می دهد.

 3. شکل پذیری، وزن سبک و مقاومت مکانیکی لوله 5 لایه مستر پایپ، باعث سهولت اجرا، بالارفتن طول عمر مفید و سرعت اجرای نصب سیستم لوله کشی آبرسانی می شود.

 4. لوله های مستر پایپ، در محدوده دمایی 40- تا 95 درجه سانتیگراد، کارایی دارند، ضمن اینکه فشار کار این لوله ها 10 bar است.

   

 5. این لوله ها در سایزهای 3/8، 1/2، 3/4 و 1 اینچ تولید و عرضه می شوند.

 6. بدلیل تحمل فشار و دمای بالا، از لوله های مستر پایپ در لوله کشی آب سرد و گرم، سیستم گرمایش از کف، لوله کشی رادیاتور و شوفاژ، لوله کشی سیستمهای سرمایشی و مصارف صنعتی استفاده می شود.

 7. یکی از ویژگی های لوله های 5 لایه مستر پایپ، مقاوت در برابر نفوذ اکسیژن است که به مرور زمان، باعث اکسیده شدن قطعات سیستم های حرارتی و برودتی می شود.

 8. وجود لایه آلومینیومی، از افزایش طول (انبساط طولی) لوله های مستر پایپ جلوگیری می کند. انبساط طولی حاصل افزایش حرارت در سیستم لوله کشی است و در سیستمهایی که از لوله های 5 لایه مستر پایپ استفاده می شود، این عامل تأثیر منفی در کارایی سیستم ندارد.

 9. 5 لایه مستر پایپ را موارد زیر تشکیل می دهند:

  • 2 لایه پلیمر: لایه های درونی و بیرونی از پلیمر خاصی تولید شده است که لوله را از خوردگی و رسوب پذیری در امان نگه می دارد.
  • لایه آلومینیومی: از آلومینیوم در لایه میانی لوله مستر پایپ استفاده می شود. این لایه با تکنولوژی اولتراسونیک و به صورت طولی جوش داده می شود.
  • 2 لایه چسب: از چسب برای اتصال دو لایه درونی و بیرونی پلیمری به لایه آلومینیومی استفاده می شود. لایه های چسبی، نقش مهمی در یکپارچگی و مقاومت لوله ها دارند.
 10. جنس پلیمر به کار رفته در لوله 5 لایه مستر پایپ، بر اساس نوع کاربرد متفاوت است. به عنوان مثال آب آشامیدنی و انتقال آب سرد، از پلیمر HDPE استفاده می شود.

 11. از مزایای لوله 5 لایه مستر پایپ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   

  • ضریب انبساط طولی بسیار پایین
  • مقاومت در برابر خوردگی، پوسیدگی و رسوب پذیری
  • افت فشار پایین
  • مقاومت در برابر فشار و دما
  • ضریب هدابت حرارتی مناسب
  • وزن کم و جابجایی آسان
  • شکل پذیری بالا
  • سرعت و سهولت در نصب
  • کاهش میزان اتصالات مصرفی
  • جلوگیری از نفوذ اکسیژن و اشعه ماوراء بنفش
  • بهداشتی بودن و عدم ایجاد رنگ و بو در آب
  • عدم ایجاد سر و صدای ناخواسته هنگام عبور آب
  • مقاومت در برابر بسیاری از مواد شیمیایی و اسیدها
  • عمر طولانی و مقرون به صرفه بودن
 12. همانطور که گفته شد، یکی از موارد استفاده لوله 5 لایه مستر پایپ، کاربرد آن در سیستم های گرمایش از کف است. در این سیستم، بدلیل حذف وسایل گرمایشی مثل رادیاتور، فضای مفید ساختمان نیز افزایش پیدا میکند و همچنین دوده ناشی از کارکرد رادیاتور و بخاری نیز تولید نمی شود.

 13. استفاده از سیستم گرمایش از کف، مصرف انرژی را تا 50 درصد کاهش می دهد، ضمن اینکه طول عمر این سیتم نیز بسیار بالاست، که عمده دلیل طول عمر بالای آن، استفاده از لوله های 5 لایه مسترپایپ می باشد.

 14. لوله 5 لایه مستر پایپ، دارای 10 سال گارانتی می باشد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود ؟