نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categorieshf:att:pa_unit
بست دو پایه 110 سوپرفیکسعدد7%18,606 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست دو پایه 125 سوپرفیکسعدد7%23,326 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست دو پایه 160 سوپرفیکسعدد7%47,034 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست دو پایه 40 سوپرفیکسعدد7%4,120 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست دو پایه 50 سوپرفیکسعدد7%4,545 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست دو پایه 63 سوپرفیکسعدد7%5,276 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست دو پایه 75 سوپرفیکسعدد7%11,118 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست دو پایه 90 سوپرفیکسعدد7%11,641 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 110 اکسترا سوپرفیکسعدد7%53,868 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 110 سوپرفیکسعدد7%37,027 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 125 اکسترا سوپرفیکسعدد7%73,902 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 125 سوپرفیکسعدد7%50,674 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 16 اکسترا سوپرفیکسعدد7%14,650 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 16 سوپرفیکسعدد7%9,952 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 160 اکسترا سوپرفیکسعدد7%105,240 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 160 سوپرفیکسعدد7%62,479 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 20 اکسترا سوپرفیکسعدد7%14,900 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 20 سوپرفیکسعدد7%10,311 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 200 اکسترا سوپرفیکسعدد7%113,992 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 200 سوپرفیکسعدد7%76,507 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 25 اکسترا سوپرفیکسعدد7%16,230 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 25 سوپرفیکسعدد7%11,500 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 32 اکسترا سوپرفیکسعدد7%17,157 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 32 سوپرفیکسعدد7%12,175 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 40 اکسترا سوپرفیکسعدد7%18,018 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 40 سوپرفیکسعدد7%12,895 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 50 اکسترا سوپرفیکسعدد7%18,955 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 50 سوپرفیکسعدد7%13,919 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 63 اکسترا سوپرفیکسعدد7%28,656 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 63 سوپرفیکسعدد7%19,849 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 75 اکسترا سوپرفیکسعدد7%43,469 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 75 سوپرفیکسعدد7%30,138 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 90 اکسترا سوپرفیکسعدد7%47,807 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست روکش دار 90 سوپرفیکسعدد7%32,896 تومان
%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست کمربندی 20 سانتیمتری سوپر فیکسعدد7%52,900 تومان
%d8%af%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af
بست کمربندی 20 سانتیمتری سوپرفیکسعدد7%14,998 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3 super-fix%d8%b9%d8%af%d8%af

بست و ساپورت سوپرفیکس

سوپرفیکس مجموعهای نوآورانه از اقلام مورد نیاز برای اجرای بست و ساپورت به روشی دیگر است. راهی ساده و منعطف برای اینکه نصب تاسیسات سریعتر، دقیق تر، و ایمن تر امـکان پذیر شود. یك تسمه و یك ناودانی با طراحی خاص مهندسی، محور اصلی سوپرفیکس را تشکیل میدهد. مجموعه ای پیچها و مهره ها، بست ها و سایر اقلام این مجموعه را تکمیل میکنند. نتیجه، راه حلی است که از سوپرپایپ انتظار دارید.

انواع پروفیل سوپرفیکس

  •  «سوپرفیکس تخت» را به هر شکلی میتوانید خم کنید،
  • «سوپرفیکس » U یك ناودانی با طراحی خاص مهندسی است،
  • «سوپرفیکس »M ساده ترین جایگزین نبشی است.
  • در سوپرفیکس، «انعطاف» جایگزین تعداد زیاد پروفیل های موردنیاز شده است. فقط ۳نوع پروفیل – با قابلیت ترکیب – برای بیشمار اجرا کافیست

قطعات سوپرفیکس

سوپرفیکس اکسترا و اکسترا پلاس

برای محیط های مرطوب مانند شمال و جنوب کشور، شما میتوانید از سوپرفیکس اکسترا (با پوشش کروماته و دوبرابر مقاومت در برابر خوردگی) استفاده کنید. در محیط های به شدت خورنده مانند سکوهای نفتی، سوپرفیکس اکسترا+ کاربرد دارد. سوپرفیکس اکسترا+ با پوشش داکرومات تا ۵۰۰ ساعت تست پاشش نمكرا بدون رسیدن به خوردگی سفید تحمل می کند و در صورت ساییده شدن ویژگی خود ترمیمی آن مانع از کاهش مقاومت در برابر خوردگی میشود .

بست های سوپرفیکس

بست های با کیفیت تكپایه و دوپایه ی سوپرفیکس، از سایز ۱۶تا ۱۶۰با ویژگی های خاص خود، مجموعه ی سوپرفیکس را کامل میکنند. جنس لاستیك در بست های روکشدار، EPDM است که نه تنها باعث کاهش صدا میشود،بلکه برخلاف پیویسی نرم، برای استفاده با لوله های فاضلابی پلیپروپیلن نیز مناسب است.

سوپرفیکس برای موقعیت های مختلف کاربرد دارد. این مجموعه را میتوان به روشهای مختلف و حتیدر ترکیب با روش های فعلی نصب کرد. اجرای این سیستم با پیچ و مهره یا جوش ممکن است و تغییرات چه جابجایی باشد و چه رگلاژ- افقی یا عمودی-به سرعت و سهولت انجام میشود. درضمن حداکثراستفاده از فضا را امکان پذیر میسازد .

5/5 - (1 امتیاز)