نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categories
شیر "1 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%292,000 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1 یکطرفه فنری سیمعدد0%213,000 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/2 1 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%514,900 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/2 1 یکطرفه فنری سیمعدد0%445,700 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/2 2 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%1,237,400 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/2 2 یکطرفه فنری سیمعدد0%1,372,400 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/2 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%153,000 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/2 یکطرفه فنری سیمعدد0%99,300 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/4 1 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%391,400 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "1/4 1 یکطرفه فنری سیمعدد0%321,800 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "2 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%697,500 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "2 یکطرفه فنری سیمعدد0%643,500 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "3 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%1,583,600 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "3 یکطرفه فنری سیمعدد0%1,831,300 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "3/4 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%202,100 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "3/4 یکطرفه فنری سیمعدد0%138,800 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "4 یکطرفه دریچه ای سیمعدد0%2,776,000 تومان
sim-italia %db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر "4 یکطرفه فنری سیمعدد0%2,920,000 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 1 اینچ سیمعدد0%321,900 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 1/2 اینچ سیمعدد0%139,800 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 11/2 اینچ سیمعدد0%579,300 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 11/4 اینچ سیمعدد0%470,400 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 2 اینچ سیمعدد0%1,052,700 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 21/2 اینچ سیمعدد0%1,781,900 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 3 اینچ سیمعدد0%2,449,700 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 3/4 اینچ سیمعدد0%203,000 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار بدون سرب 4 اینچ سیمعدد0%4,454,100 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار معمولی 1 اینچ سیمعدد0%153,000 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار معمولی 1/2 اینچ سیمعدد0%76,600 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار معمولی 11/2 اینچ سیمعدد0%340,300 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار معمولی 11/4 اینچ سیمعدد0%247,700 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار معمولی 2 اینچ سیمعدد0%558,900 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر صافی دار معمولی 3/4 اینچ سیمعدد0%109,100 تومان
sim-italia %d8%b5%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر فلکه سوزنی 1 اینچ سنگین سیمعدد0%445,700 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 1 اینچ سیمعدد0%321,800 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 1/2 اینچ سنگین سیمعدد0%203,000 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 1/2 اینچ سیمعدد0%178,400 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 11/2 اینچ سنگین سیمعدد0%787,600 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 11/2 اینچ سیمعدد0%607,300 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 11/4 اینچ سنگین سیمعدد0%618,600 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 11/4 اینچ سیمعدد0%454,300 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 2 اینچ سنگین سیمعدد0%1,123,300 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 2 اینچ سیمعدد0%895,700 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 21/2 اینچ سنگین سیمعدد0%2,470,100 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 3 اینچ سنگین سیمعدد0%3,145,200 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 3/4 اینچ سنگین سیمعدد0%292,700 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 3/4 اینچ سیمعدد0%221,000 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر فلکه سوزنی 4 اینچ سنگین سیمعدد0%5,938,500 تومان
%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7 sim-italia
شیر گازی 1 اینچ پاساژ کامل سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر گازی 1/2 اینچ پاساژ کامل سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر گازی 11/2 اینچ پاساژ کامل سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر گازی 11/4 اینچ پاساژ کامل سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر گازی 2 اینچ پاساژ کامل سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر گازی 3/4 اینچ پاساژ کامل سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیر گازی 4 اینچ پاساژ کامل سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1 سبک سیمعدد0%202,100 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1 سنگین سیمعدد0%256,400 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/2 1 سبک سیمعدد0%395,800 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/2 1 سنگین سیمعدد0%481,300 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/2 2 سبک سیمعدد0%965,300 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/2 2 سنگین سیمعدد0%1,138,300 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/2 سبک سیمعدد0%112,500 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/2 سنگین سیمعدد0%134,700 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/4 1 سبک سیمعدد0%287,300 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "1/4 1 سنگین سیمعدد0%359,500 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "2 سبک سیمعدد0%569,000 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "2 سنگین سیمعدد0%717,600 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "3 سبک سیمعدد0%1,430,500 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "3 سنگین سیمعدد0%1,534,200 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "3/4 سبک سیمعدد0%150,900 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "3/4 سنگین سیمعدد0%187,600 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "4 سبک سیمعدد0%2,474,700 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرفلکه کشویی "4 سنگین سیمعدد0%2,454,000 تومان
sim-italia %da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرگازی 1 اینچ دوطرف توپیچ دسته کلیدی BL سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرگازی 1 اینچ روپیچ توپیچ دسته کلیدی BL سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرگازی 1/2 اینچ دوطرف توپیچ دسته کلیدی BL سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرگازی 1/2 اینچ روپیچ توپیچ دسته کلیدی BL سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرگازی 3/4 اینچ دوطرف توپیچ دسته کلیدی BL سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
شیرگازی 3/4 اینچ روپیچ توپیچ دسته کلیدی BL سیمعدد0%تومان
sim-italia %da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
5/5 - (1 امتیاز)