معرفی محصول

باتوجه به هزينه هاي كلان ساختمان هاي امروزي،برنامه ريزي براي افزايش طولعمر ساختمان ها امري ضروي به نظر مي رسد. يكـي از مـهمترين عوامل برايافزايش طـول عمر سـاختمان، سـيستم تاسيسات و لوله كشي آن است.هــمزمان باپيـشرفتـهاياخـير و كـاربرد تـكنولوژي هاي جـديد در صـنعت ساخـتمان، لوله هايبكار رفته در ساختمان نيز دچار تحولي شگرف شده است. اين تحول با عرضه لولههاي تلفيقي پنج لايهPEX-b-Al-PEX-b با طـول عمر بيش از ۵۰ سال و با دمـايكاربري حـداكثر۹۰درجه سانتيگراد معرفي شده است. خوردگي و رسوب گيري درلوله هاي فلزي و انبساط حرارتي زيـاد، عـدم تحمل دمـا و فشار بالا و نفـوذپذيري اكـسـيژن درلوله هاي پليمري، هر ساله خسـارت و هـزينه هاي مستقيـم وغـير مستقـيم فـراواني را بر سـاختمان ها تحميل مي نمايند. تكـنولوژيجديد، با تلفيق فلز و پليمر، علاوه بر بهره گيري از مزاياي لوله هاي فلزي وپليمري،معايب اين لوله ها و مشكلات ناشي از كاركرد مطلوب آنها را برطرفنموده است.
  ▲  

 

 

Button Button
این مطلب چقدر برای شما مفید بود ؟