نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categorieshf:att:pa_unit
چسب مایع 1لیتری کیفلکسلیتر12%109,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3 kifelex%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1
چسب مایع 600 گرمی کیفلکسلیتر12%تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3 kifelex%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1
عایق رولی 13 میل سایز 14 کیفلکسمتر12%149,000 تومان
%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3 kifelex%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق رولی 9 میل سایز 20 کیفلکسمتر12%114,000 تومان
%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3 kifelex%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 100 کیفلکسمتر12%85,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 114 کیفلکسمتر12%93,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 16 کیفلکسمتر12%18,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 18 کیفلکسمتر12%19,900 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 20 کیفلکسمتر12%21,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 22 کیفلکسمتر12%22,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 25 کیفلکسمتر12%23,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 28 کیفلکسمتر12%27,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 32 کیفلکسمتر12%28,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 35 کیفلکسمتر12%31,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 42 کیفلکسمتر12%37,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 48 کیفلکسمتر12%44,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 54 کیفلکسمتر12%49,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 60 کیفلکسمتر12%55,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 67 کیفلکسمتر12%64,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 76 کیفلکسمتر12%68,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 80 کیفلکسمتر12%72,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 13 میل سایز 89 کیفلکسمتر12%78,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-13-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 100 کیفلکسمتر12%58,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 114 کیفلکسمتر12%65,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 16 کیفلکسمتر12%9,900 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 18 کیفلکسمتر12%11,900 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 20 کیفلکسمتر12%12,900 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 22 کیفلکسمتر12%13,900 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 25 کیفلکسمتر12%14,900 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 28 کیفلکسمتر12%17,500 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 32 کیفلکسمتر12%20,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 35 کیفلکسمتر12%22,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 42 کیفلکسمتر12%30,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 48 کیفلکسمتر12%35,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 54 کیفلکسمتر12%38,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 60 کیفلکسمتر12%39,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 67 کیفلکسمتر12%45,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 76 کیفلکسمتر12%47,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 80 کیفلکسمتر12%49,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
عایق لوله ای 9 میل سایز 89 کیفلکسمتر12%53,000 تومان
kifelex %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-9-%d9%85%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b1
نوار چسب درزگیر 5 سانت برزنتی کیفلکسحلقه12%125,000 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3 kifelex%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87
نوار چسب درزگیر 5 سانت فومی کیفلکسحلقه12%تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3 kifelex%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87

گروه صنعتی سانا عایق تولید کننده عایق های حرارتی و برودتی و عایق های الاستومری NDR و EPDM تحت لیسانس L’ISOLANTE K-FLEX ایتالیا است.

محصولات این شرکت در زیر لیست شده است.

عایق الاستومری کیفلکس

  • عایق ورقه ای (پتویی یا رولی) و عایق لوله ای کیفلکس

عایق صوتی

  • عایق صوتی گوارتوفن (GUARTOFON)
  • عایق صوتی ماپی (MAPPY)
  • عایق صوتی شانه تخم مرغی

لوازم جانبی

  • چسب، نواردرزگیر و اتصالات پیش ساخته
5/5 - (15 امتیاز)