نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categorieshf:att:pa_unit