نام محصولواحدتخفیفقیمتسفارشhf:categorieshf:att:pa_unit
بوشن دوسرکوپله 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,740 تومان
%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن دوسرکوپله 110- 10بار UPVC یزد پلیمرعدد10%1,770 تومان
%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن دوسرکوپله 125 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,740 تومان
%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن دوسرکوپله 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%630 تومان
%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
بوشن دوسرکوپله 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,740 تومان
%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 110 ×125 UPVC یزد پلیمرعدد10%410 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 110 ×160 UPVC یزد پلیمرعدد10%880 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 125 ×160 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,130 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 63 ×110 UPVC یزد پلیمرعدد10%3,160 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 63 ×90 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,620 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
تبدیل 90 ×110 UPVC یزد پلیمرعدد10%2,010 تومان
%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
درپوش 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%2,170 تومان
%d8%af%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
درپوش 125 UPVC یزد پلیمرعدد10%4,110 تومان
%d8%af%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
درپوش 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,300 تومان
%d8%af%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
درپوش 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,940 تومان
%d8%af%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b4-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
رابط بازدید 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه دوسر کوبل 110 -10 بار UPVC یزد پلیمرعدد10%83,490 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه دوسر کوبل 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%64,370 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه دوسر کوبل 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%63,140 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%27,980 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 125 UPVC یزد پلیمرعدد10%36,280 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 160 UPVC یزد پلیمرعدد10%41,740 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%22,260 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 45 درجه سایز 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%34,010 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه دوسر کوبل 110 - 10 UPVC بار یزد پلیمرعدد10%27,870 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%14,990 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 125 UPVC یزد پلیمرعدد10%18,940 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 160 UPVC یزد پلیمرعدد10%18,940 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%10,090 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
زانو 90 درجه سایز 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%13,840 تومان
%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه دوسر کوبل 110 -10 بار UPVC یزد پلیمرعدد10%67,850 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%30,580 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 125 UPVC یزد پلیمرعدد10%45,510 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 160 UPVC یزد پلیمرعدد10%53,440 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%14,600 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 45 درجه سایز 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%20,870 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه دوسر کوبل 110 - 10 بار UPVC یزد پلیمرعدد10%13,630 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%128,390 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 125 UPVC یزد پلیمرعدد10%7,050 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 160 UPVC یزد پلیمرعدد10%9,590 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%97,350 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه 90 درجه سایز 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%101,710 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه بازدید 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%2,970 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه تبدیل 45 درجه 110 ×125 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,330 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه تبدیل 45 درجه 63 ×110 UPVC یزد پلیمرعدد10%490 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه تبدیل 45 درجه 63 ×90 UPVC یزد پلیمرعدد10%41,570 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه تبدیل 45 درجه 90 ×110 UPVC یزد پلیمرعدد10%960 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه تبدیل 90 درجه 63 ×110 UPVC یزد پلیمرعدد10%14,360 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سه راه تبدیل 90 درجه 63 ×90 UPVC یزد پلیمرعدد10%104,300 تومان
%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سیفون 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%420 تومان
%d8%b3%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سیفون 110-10بار UPVC یزد پلیمرعدد10%1,730 تومان
%d8%b3%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سیفون 110*125 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,170 تومان
%d8%b3%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سیفون 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%1,370 تومان
%d8%b3%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سیفون 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%2,710 تومان
%d8%b3%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
سیفون کامل 110-10بار UPVC یزد پلیمرعدد10%890 تومان
%d8%b3%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
کف شور 63 UPVC یزد پلیمرعدد10%تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
کلاهک 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%21,200 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
کلاهک 125 UPVC یزد پلیمرعدد10%32,740 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
کلاهک 90 UPVC یزد پلیمرعدد10%27,270 تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
لوله 1/5 ×20 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,100 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 1/8 ×90 UPVC یزد پلیمرشاخه10%520 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 1/9 ×25 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,940 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 1/9 ×63 UPVC یزد پلیمرشاخه10%5,450 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 2/2 ×110 UPVC یزد پلیمرشاخه10%740 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 2/5 ×32 UPVC یزد پلیمرشاخه10%3,120 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3 ×63 UPVC یزد پلیمرشاخه10%900 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3 ×75 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,600 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3 ×90 UPVC یزد پلیمرشاخه10%2,320 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3/2 ×110 UPVC یزد پلیمرشاخه10%5,230 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3/2 ×125 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,100 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3/2 ×160 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,960 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3/7 ×50 UPVC یزد پلیمرشاخه10%800 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 3/9 ×200 UPVC یزد پلیمرشاخه10%950 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 4/3 ×90 UPVC یزد پلیمرشاخه10%2,990 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 4/7 ×160 UPVC یزد پلیمرشاخه10%2,780 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 4/7 ×63 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,320 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 4/9 ×250 UPVC یزد پلیمرشاخه10%640 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 5/3 ×110 UPVC یزد پلیمرشاخه10%3,500 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 5/6 ×75 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,560 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 5/9 ×200 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,300 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6 ×125 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,440 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6/2 ×250 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,600 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6/2 ×315 UPVC یزد پلیمرشاخه10%2,640 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6/6 ×110 UPVC یزد پلیمرشاخه10%520 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 6/7 ×90 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,540 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 7/4 ×125 UPVC یزد پلیمرشاخه10%630 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 7/7 ×250 UPVC یزد پلیمرشاخه10%2,090 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 7/7 ×315 UPVC یزد پلیمرشاخه10%3,740 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله 9/5 ×160 UPVC یزد پلیمرشاخه10%720 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله سه لایه 3 ×63 UPVC یزد پلیمرشاخه10%850 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله سه لایه 3 ×90 UPVC یزد پلیمرشاخه10%1,100 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله سه لایه 3/7 ×110 UPVC یزد پلیمرشاخه10%260 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله سه لایه 4/2 ×125 UPVC یزد پلیمرشاخه10%490 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
لوله سه لایه 4/2 ×160 UPVC یزد پلیمرشاخه10%610 تومان
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87
موفه 110 UPVC یزد پلیمرعدد10%تومان
%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1 yazd-polimer%d8%b9%d8%af%d8%af
این مطلب چقدر برای شما مفید بود ؟